mesleki etik dersi notları

PSİKOLOJİDE MESLEKİ ETİK

 1. HAFTA
  DÜZELTİCİ VE POZİTİF ETİK
  Bireyin herhangi bir durum karşısında nasıl davranması
  gerektiğini anlatan ve doğru davranışın ne olduğunu
  tanımlayan genel terime etik değer kavramı denir.
  Etik sorunlar karşısında kullanılan düzeltici yaklaşım;
  psikolojik yardım alan bireyleri (danışan ya da hasta)
  uzmanların zararlı davranışlarından koruma amacıyla
  düzenlenen yasalar üzerinde durmaktadır. Örneğin; ulusal
  ve yerel düzeyde psikolojik yardım hizmetlerini düzenleyen
  yasaların çıkarılması, psikolojik yardım uzmanlarına ulusal
  düzeyde çalışma lisansı veren kurulların oluşturulması gibi.
  Bu konuda Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından
  çıkarılan ve uygulanan Psikologlar için Etik İlkeler ve Yasalar
  örnek gösterilebilir.
  Düzeltici ve Pozitif Etik
  APA etik kuralları üzerinde düzeltici ve pozitif etiğin
  etkilerini görmekteyiz. Etik aynı zamanda ahlaki ilkelere
  bağlı kalarak doğru olanı yapmak için harcanan gönüllü
  çaba olarak da tanımlanabilir.
  Düzeltici Etik: Mesleki açıdan verilen hizmetin asgari
  şartlarını sağlama, etik ilkelere uyma, aksi halde
  cezalandırılmayı referans alan bir yaklaşımdır.
  Pozitif Etik: Asgari etik kurallara ek olarak verilen hizmetin
  niteliğini artırmayı ve “daha iyisini” yapmayı öneren bir
  yaklaşımdır.
  Psikolojinin Düzenlenmesi
  Psikoloji hem bilimsel bir disiplin hem de profesyonel bir
  meslektir. Günlük kullanımda profesyonel kavramı genel
  olarak her mesleği kapsamaktadır. Herhangi bir meslekte
  ileri düzeyde becerilere sahip olan görevine bağlı bireyler
  için de kullanılmaktadır. Fakat özellikle psikolojik yardım
  alanındaki geleneksel anlamı; özel bir bilgi alanında
  uzmanlaşmış, bu bilginin kullanımında kişisel yargısını
  kullanması gereken, kendini bireyin iyiliğine adamış ve
  uygulamada ileri teknik, beceri ve etik standartları kullanan
  kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu kriterlere göre
  değerlendirildiğinde avukatlar profesyonel bir meslek
  grubunda yer almaktadır. Çünkü bu mesleğe girmek için
  uzun süre resmi eğitim almakta, mahkemelerin ve
  mesleklerinin kurallarına uymayı kabul etmektedirler.
  Bununla birlikte mahkemelerde çalışan mübaşirler böyle
  bir eğitim almamışlardır.
  Profesyonel psikolojik yardım uzmanlarının; bireyin iyilik
  halini garantilemek, danışanlarıyla olabilecek çatışmaları
  engellemek ya da en aza indirmek için üst düzeyde
  sorumluluk içeren karşılıklı güvene dayalı bir ilişki biçimleri
  bulunmaktadır. Psikologluk profesyonel bir meslektir, öyle
  ki meslek üyelerini yönlendirmek için üzerinde anlaşılmış
  yasal ve etik standartları bulunmaktadır.
  Tüm sağlık hizmetleri profesyonelleri gibi psikologlar da
  meslek içinden ve meslek dışından birtakım yasal
  düzenlemeler yoluyla denetlenmektedirler. Bu
  denetlemeler, psikologların danışanlarına zarar vermelerini
  ya da APA tarafından belirlenen etik ilkeleri ve standartları
  ihlal etmelerini engellemek için düzenlenmiştir. Bazı
  denetlemeler ise danışanlarına zarar verdikten ve etik
  ilkeleri ya da diğer standartları ihlal ettikten sonra
  psikologları cezalandırmak için düzenlenmiştir. Profesyonel
  bir meslek olmanın yanı sıra psikoloji, profesyonellerin
  araştırma yapabileceği ve eğitim verebileceği akademik bir
  araştırma disiplinidir.
  Olay Öncesi Denetleme
  Olay-öncesi denetleme; uzmanlar tarafından yapılacak
  yanlış uygulamaları ve danışanlara verebilecek zararları
  engellemeyi hedeflemektedir. Olay öncesi denetleme;
  eğitim programlarını, çalışma lisansı için gereken belge ve
  koşulları ve zorunlu olarak devam eden eğitim çalışmalarını
  içermektedir. Danışanlara verilen zararı önleme işlevinden
  dolayı daha çok tercih edilmektedir. Genel olarak
  bakıldığında lisansüstü eğitim programları; sadece yeterli
  akademik başarısı olan, uygulamalarda yeterli düzeyde
  performans sergileyen ve bulunduğu eğitim programında
  gelişme gösteren öğrencileri mezun etmektedir. Lisansüstü
  eğitim programları bilgi ve beceri düzeyi yetersiz olan ve
  psikolog olmanın gerektirdiği düzeye ulaşamayan bireyleri
  programdan elemektedir. Programdan mezuniyet belgesi
  ve çalışma lisansı alabilmek için; adayların gerekli eğitim ve
  süpervizyon almış olmaları, ahlaklı bir kişilik göstermeleri
  ve psikolojinin içeriği ile ilgili bir sınavı geçmiş olmaları
  görülmektedir.
  Olay Sonrası Denetleme
  Olay-sonrası denetleme, psikolojik yardım veren uzman,
  danışana herhangi bir zarar verdiğinde ya da mesleğin etik
  standartları ihlal ettiğinde gerçekleştirilmektedir. Olay
  sonrası denetlemede lisans kuralları ve etik komiteler,
  psikologlara karşı açılan davalarda verilebilecek cezaları
  gösteren yasa ve yönetmenlik hükümlerini uygulamaktadır.
  Ayrıca uzmanın çalıştığı kurumda, etik ilkelere aykırı gelen
  davranışlara uygulanan yasal prosedür ve ilgi ceza
  maddeleri incelenmektedir. Çalışma lisansı veren kurullar,
  meslek yasalarını ya da etik ilkeleri ihlal eden lisans
  sahiplerini cezalandırabilmektedir. Lisans kurulları
  genellikle APA tarafından uygulanan etik yasaları ya
  tamamen kabul etmektedirler ya da kendi düzenlemelerine
  uyarlamaktadırlar. Bu kurallara itiraz eden psikologlara
  kınama, uzaklaştırma ya da lisans iptali gibi yaptırımlar
  uygulanmaktadır. Bu uygulamaya ek olarak lisans kuralları;
  lisans sahiplerinin sürekli eğitim almalarını, başka bir
  psikolog tarafından belli bir süre denetlenmelerini ya da
  yeterliklerini garantileyecekleri bir eğitim sürecinden tekrar
  geçmelerini sağlayabilmektedir. Psikoloji alanında meslek
  yasalarını ve etik ilkeleri belirleyen ve uygulayan
  profesyonel organizasyonlar (APA) herhangi bir problem
  karşısında olay sonrası denetleme, soruşturma yapma ve
  ceza uygulama gibi işlemler yapabilmektedir. APA
  tarafından çıkarılan Etik Yasalar, APA ve diğer meslek
  kuruluşlarının çoğunluğu tarafından kendi üyeleri
  üzerinden bağlayıcı olarak kabul edilmektedir.
  Görevi kötüye kullanma ile ilgili açılan soruşturmalar da
  olay sonrası denetleme uygulaması içinde yer almaktadır.
  Görevi kötüye kullanmanın kanıtlanması için; meslek
  uzmanının eylemlerinin kabul edilen meslek etiği
  ilkelerinden ayrılmış olması ve uzmanın görevini yerine
  getirirken bir danışana doğrudan zarar vermiş olması
  gerekmektedir. Böyle durumlarda ortaya çıkan ihlaller,
  görevi kötüye kullanma ve danışana zarar verme şeklinde
  gruplandırılmaktadır. Görevi kötüye kullanma davalarında
  davacılar danışana verilen zararı kanıtlamakla görevlidir.
  Bunun tersine lisans kuruluna ya da etik komitesine
  şikayette bulunanların ise sadece suçlanan uzmanın meslek
  etiği ile ilgili bir yasayı ya da bir kurul düzenlemesini ihlal
  ettiğini kanıtlamaları yeterlidir.
  Etik ilkeleri açısından en çok yapılan ihlaller; cinsel içerikli
  ihlaller ve cinsel içerikli olmayan ihlaller şeklinde
  gruplandırılabilmektedir. Ayrıca tanı ve tedavide yetersizlik,
  çocuk vesayeti değerlendirmeleri ile ilgili tartışmalar, fatura
  tartışmaları, terapiyi yarıda bırakma ya da terk etme gibi
  ihlallerle de çok sık karşılaşılmaktadır. Bu konuda
  karşılaşılan diğer şikayetler ise yetersiz süpervizyon, gizlilik
  ihlali, kayıtların saklanması ve çalışma lisansının
  yenilenmesi için alınması gereken mesleki eğitimde
  başarısızlık gibi konularda yoğunlaşmaktadır.
  Araştırma yapan psikologlarda ise yazarlık, intihal ve izinle
  ilgili ihmaller daha çok görülmektedir. Ancak psikoterapi
  uygulaması ile ilgili etik ilkelerin ihlalinden ceza almış,
  görevi kötüye kullanma yönünden suçlu bulunmuş, etik
  komite ya da lisans kurulu tarafından cezalandırılmış
  psikologların kesin sayısı da saptanmamıştır.
  Pozitif Etik
  Düzeltici yaklaşıma göre etik kurallar, değişmesi söz konusu
  olmayan ve meslek elemanlarının uyması gereken kuralları
  temsil etmektedir. Meslek etiğinin bir felsefesi
  bulunmaktadır ancak etik konusunda sınırlı bir bakış açısına
  sahip olan uygulamacılar, meslek etiğinin felsefesini daha
  geri plana atmaktadırlar. Danışanların zarar görebileceği en
  ince noktaların dahi ne kadar önemli olduğunu
  yadsımaktadırlar. Terapi sürecinde etik kuralların olumlu
  katkılarını ve gerekliliğini göz ardı etmektedirler. Dahası
  etik kuralları gereksiz ve hoş olmayan bir durum gibi
  göstermektedirler. Gerçekte ise etik yasaları sadece
  psikologların etik olarak bağlı kalması gereken minimum
  standartları temsil etmektedir.
  Profesyonel etik son yıllarda etik anlayışı geliştirmekten çok
  görevi kötüye kullanma, cezalandırma ya da ihlalleri
  engelleme konuları üzerinde daha fazla yoğunlaşmıştır. Etik
  ilkeler, psikologların yüksek performansa ulaşmalarında da
  yardım edici bir değişken olarak görülmektedir. Etik
  kurallar sadece birkaç psikoloğun danışanlara nasıl zarar
  verdiği üzerinde değil aynı zamanda psikologların
  danışanlara daha kaliteli psikolojik yardım nasıl
  verebilecekleri konusu üzerinde de durmaktadır. Etiğin bu
  bakış açısı, olumlu ya da aktif etik olarak tanımlanmaktadır.
  Pozitif etik, psikologların yüksek düzeyde etik standarda
  ulaşmasını teşvik etmesi açısından APA’nın etik kuralları
  arasında bulunan genel prensiplerle de benzerlik
  taşımaktadır. Fakat pozitif etik, psikologların kişisel
  ideallerini profesyonel yaşantılarına katmaları için
  desteklenmesi açısından gerekli olan etik anlayıştan
  ayrılmaktadır.
  Pozitif Etik Kavramına İlişkin Felsefi Yaklaşımlar
  Erdem Etiği ise; bilgi, motivasyon ve karakter ortaklaşa
  çalıştığı zaman etik davranış ortaya çıkar. Erdemli davranan
  kişiler planlı, dürüst, saygılı ve yardımsever olmalıdırlar. Yasal
  yaptırımdan kaçmak ve çıkar sağlamak için değil hizmet
  verilen kişilere yapılacak en iyi şeyi yapmak için erdemli
  davranırlar. Pozitif etiğin bir diğer amacı da, psikologların suça
  ve disiplin dışı davranışlara gösterdikleri ilgiyi yüksek etik
  standartlar doğrultusunda düzenlemektir. Pozitif etik,
  kurumların yüksek etik standartları nasıl oluşturabileceği
  üzerinde durduğu kadar, yardımseverlik ve cömertlik gibi
  bireysel özellikler üzerinde de durmaktadır.
  Pozitif Etik
  İyileştirici ve düzeltici etik, ceza kurullarının görevi kötüye
  kullanmaya verdiği tepkiye odaklanmaktadır. Pozitif etik ise
  psikologların ya da kurumların bireylerde örnek davranışı nasıl
  geliştirdiklerini dikkate almaktadır.
  Düzeltici ve Pozitif Etik Arasındaki Farklar Tablo-1
  Pozitif Etiğin Yararları
  Pozitif etik; APA’nın ve diğer organizasyonların uyguladığı etik
  yasaların dayandığı ahlaki değerleri tanımaları açısından
  psikologlara yardımcı olabilir. Danışanla cinsel ilişkiyi
  yasaklayan, danışanın sorunlarının gizliliğine saygı duyan ve
  zarar verici ilişkiden kaçınılması gerektiğini gösteren kurallar
  danışanların zarar görmesini engellemek için tasarlanmıştır.
  Bu kuralların ahlaki temelini anlamak, psikologların etik
  kurallara bağlı kalmalarında önemli bir katkı sağlamaktadır.
  Pozitif etik psikologlara kendi etik kararlarını vermelerinde de
  yardımcı olmaktadır. Danışanla cinsel ilişkiye girmemek,
  danışan hakkında dedikodu yapmamak ve sigorta formlarında
  sahtecilik yapmamak gibi bazı etik kurallar psikologlar için
  zorunluluk niteliğindedir.
  Etik yasaların altında yatan ahlaki değerlerin daha çok
  farkında olan psikologlar, etik konuları tanımlamada kendi
  algılarına göre düşünmekte ve terapi sürecinde daha etkili
  olmaktadırlar.
 2. HAFTA
  ETİK KONULAR ÜZERİNE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
  Etik Karar Verme Süreci
  Etik karar verme süreci nelerdir?
  Etik İhlallere İlişkin Örnekleme
  Bir psikoterapistin, bir araştırmacının ve bir eğiticinin
  karşılaşabileceği dört farklı etik mesele tanımlamaktadır.
  Bunlar:
 3. Çoklu rol ilişkileri
 4. Yetkinlik
 5. Bilgilendirilmiş onam
 6. Mahremiyet
  Çoklu Rol İlişkileri
  Bir terapist, obsesif-kompulsif bozukluğu için tedavi arayışı
  içindeki lise öğretmeni bir kadına karşı fiziksel bir çekim
  duymaktadır. Buna rağmen terapist danışanı için yetkin bir
  tedavi sağlamış ve hastanın tedavisini 5 ay içinde
  sonlandırmıştır. Bir yıl sonra, terapist, çocuk ve ergenlerde
  dikkat eksikliği bozukluğu üzerine bir çalıştayda bu kadınla
  karşılaşmıştır. Her ikisi de tekrar karşılaştıkları için mutlu
  olmuşlar ve birbirlerine aralarında karşılıklı bir çekim
  olduğunu dile getirerek bir romantik ilişki arayışı içine
  girmişlerdir. Kişisel ilişkileri daha da sıkı hâle geldikçe,
  öğretmenin obsesif-kompülsif belirtileri tekrar nüksetmiştir
  ancak bu durumu artık birbirlerine karşı beğenileri fiziksel
  bir teması da içerecek şekilde gelişmiş olan daha önceki
  terapistine tekrar danışıp danışmama konusunda tereddüt
  yaşamıştır. Terapist de aynı zamanda, kadının kendini
  kontrol etmeye çok fazla zaman ayırmaya başlamasına,
  artan endişe ve kaygısına dayanarak kompulsiyonlarının
  geri geldiğini fark etmiştir. Terapist yöntemlerini gözden
  geçirerek tekrar yardım etmeyi denese de bu sefer
  kendisinin kadına karşı çok daha sabırsız, sinirli ve zaman
  zaman da alaya aldığını fark etmiştir. Terapist, geç de olsa
  bu ilişkinin düşündüğü gibi olmadığını ve hastası ile
  romantik bir ilişkiye başlayarak ona zarar verdiğini
  anlamıştır.
  Yetkinlik
  Büyük bir şehre yeni taşınan terapist, madde kullanımı ve
  depresyonu olan genç bir kadını tedavi etmektedir. Terapi
  sürecinde birkaç hafta sonra kadın, aynı beden içerisinde
  “kendisinden dört tane” yaşadığını ve “diğerlerinin” de
  terapistle konuşmak istediklerini terapiste bildirmiştir.
  Terapist hastasının disosiyatif kimlik bozukluğunun tanı
  kriterlerini karşılıyor olabileceğini düşünmüştür. Terapist bu
  derece ciddi bir patolojisi olan bir hasta ile daha önce
  karşılaşmamıştır. Buna rağmen, kendi bağımsız ofisini yeni
  açtığı ve yeni hastaları da reddetmek istemediği için bu kişi
  ile tedavi sürecine devam etme konusunda yetkinliği olduğu
  çıkarımına varmıştır. Ne yazık ki çok yoğun bir takvimi
  olduğu için yetkinliğini artırmak adına bu hastalık hakkında
  bilgi sahibi olan birine danışma, konuyla ilgili bir çalıştaya
  katılma ya da yeterli miktarda bir literatür taraması yapma
  fırsatım bulamamıştır. Terapide birkaç hafta sonra, şiddet
  yönelimli alternatif kişiliklerinden biri arabayı ağaçlara
  sürerek intihara kalkışmıştır ve kadın durumu kritik bir
  vaziyette hastaneye kaldırılmıştır. Bu durum terapist için bu
  tanıya sahip hastalara terapi sağlama konusunda yetersiz
  olduğunu gösteren bir uyan olmuştur ve bu konuda
  danışmanlık almak için acilen disosiyatif bozukluklar
  konusunda deneyimli bir meslektaşı ile iletişime geçmiştir.
  Bilgilendirilmiş Onam Formu
  Bir araştırmacı, şiddet görüntüleri içeren bilgisayar
  oyunlarını oynamanın yetişkinlerin ruhsal durumu ve
  davranışları üzerindeki etkisini araştırmak için bir çalışma
  yürütmektedir. Herhangi bir kuruma kayıtlı bulunmayan
  araştırmacının, araştırma protokolünün değerlendirilmesi
  için bir etik kurula başvuruda bulunması zorunluluğu da
  olmamıştır. Ne yazık ki araştırmacı katılımcıların
  araştırmada geçirecekleri süreyi doğru şekilde belirtmemiş,
  ayrıca katılımcıların karşılaşacakları görüntülerin aslında
  işkence ya da vahşet üzerine bir film sahnesinden alındığını
  ayrıntılı şekilde açıklamamıştır. Araştırma başladıktan
  sonra, dört katılımcı başlangıç için planladıklarından daha
  fazla sürede araştırmada kalacaklarım fark ettiklerinde
  araştırmadan çekilmişlerdir. Bazı katılımcılar ise gördükleri
  resimler karşısında paniklemiş ya da fiziksel olarak
  rahatsızlık hissetmişler ve bu noktada araştırmayı terk
  etmeye karar vermişlerdir. Irak savaşında bulunmuş bir
  başka katılıma ise bu resimlerin birinde bir geridönüş
  (flaşbek) yaşamış ve oluşan psikotik belirtileri gidermek için
  ilaçla beraber adi terapötik müdahaleye ihtiyaç
  duyulmuştur. Açıkça görülmektedir ki araştırma
  katılımcıların deneyimleyeceği bu uygulamanın en başında
  yeterli bir bilgilendirmiş onam sağlama ve bu bireyler
  arasından travma sonrası stres bozukluğu ya da diğer
  başka rahatsızlıktan olan kişileri ayırabilme konusunda
  başarısız olmuştur.
  Mahremiyet
  Evlilik terapisi üzerine lisansüstü öğrencilerine ders veren
  bir psikolog, farklı kuramsal yaklaşımları açıklamak adına
  ders içerisinde klinik deneyimlerine ilişkin örnekler
  vermektedir. Danışanlarının gizliliğini sağlamak adına
  verdiği örneklerde çiftlerin isimlerini ve yaşlarını
  değiştirmektedir. Ancak, psikolog birisinin kocasını
  “tanınmış bir avukat” olarak nitelendirerek, kazara da olsa
  bu kişinin uzmanlık alanını ve entelektüel özelliğini ifşa
  etmiş, böylece çiftlerden birinin anonimliğini gizli tutmayı
  engelleyecek birçok bilgiyi açığa çıkarmıştır. Dahası, babası
  da bu kişi ile aynı hukuk fakültesinden mezun olan bir
  öğrencinin bu kişiyle bir tanışıklığı da söz konusudur. Diğer
  bazı öğrenciler ise o bölgede bu alanda uzmanlaşan tek
  avukat olarak bilinmesi nedeniyle bu adamı kolaylıkla
  tanımışlardır.
  Etik Uygulamalarda Niyetlilik
  Örneklerde anlaşıldığı gibi her bir etik sorunda
  görülebileceği gibi, psikologlar ihmal ya da deneyim
  eksiklikleri nedeniyle, kazara etik olmayan bir eyleme yol
  açan bir karar veya bir dizi karar verebilmektedirler.
  Örneklerdeki hiçbir psikolog başlangıçta başkalarını
  sömürme ya da kullanma niyetiyle yola çıkmamıştır, hatta
  her biri kendi mesleki uygulamalarının eleştirilmez
  olduğuna inanan ve kendilerini terapist, araştırmacı ya da
  eğitimci olarak etik konusunu oldukça ciddiye alan bireyler
  olarak düşünmektedirler.
  Örneklerde her bir vakada, psikologlar etik ihlale yol açan
  bir karar vermişlerdir. Bu nasıl mümkün olmaktadır ve bir
  etik kural bu durumları nasıl öngörebilir?
  Bu noktada etik kuralların doğasını ve etik karar vermenin
  temellerini belirleyen iki temel model vardır. Bunlar;
  deontoloji (görev bilgisi) ve teleolojidir (amaç bilgisi).
  Etik Kurallar: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler
  Bir mesleki davranım kuralı, psikolog rolündeki bireylerin
  uygulamalarını yürütürken onlar için zorunlu kılınan ve
  yapılması yasaklanan belirli davranışları barındıran bir dizi
  kurallar listesi olarak düşünülebilir.
  Etik kuralların temelde görevi başkalarına zarar vermeyi
  engelleyecek gündelik davranışlar hakkında kararlar verme
  konusunda bir tür yardımdır. İkinci olarak psikoterapi, klinik
  süpervizyon, araştırma, yönetim danışmanlığı ya da eğitim
  konusunda var olan hizmeti daha ileriye taşımaya hizmet
  etmektir.
  Örneğin; tedavi için bilgilendirilmiş onamı içeren bir kural,
  ayakta tedavi gören günübirlik hastasına ya da hastanede
  yatan bipolar hastasına psikoterapi hizmeti sunmak üzere
  olan, çift terapi hizmeti sunan, sigarayı bırakmak isteyen
  hastası için hipnoz kullanan ya da herhangi başka bir
  müdahale türünü kullanmak üzere olan bir psikolog yeterli
  bir bilgilendirmeyi sağlarken ortaya çıkabilecek spesifik
  problemlere değinmek zorundadır.
  Kuralın dili, belirli özel durumlarda bilgilendirilmiş onam
  sağlayabilmek adına yeterince kesin ve ayrıntılı olmak ile
  çok çeşitli durumlara genel olarak değinebilecek kadar
  yeterince geniş olmak arasında bir dengeyi sağlamak
  durumundadır.
 • Farklı kuramsal yönelimleri olan psikologlar
 • Farklı ortamlarda çalışan psikologlar
 • Çok çeşitli müdahale teknikleri sağlayan psikologlar
 • Çok çeşitli gruplarla çalışan ve o gruplar için
  uzmanlaşmış olan psikologlar
 • Belirli tanı kategorilerinde olan hasta ve danışlara
  müdahalede bulunan psikologlar
  Etik Eylemlerin Özellikleri / Bir şeyin etik olabilmesi için
  gerekli şeyler
  1) Eylemin bir ilkesi olmalı
  2) İlkelerin uygulanmasının makul çıktılarının bir sonucu
  olmalı
  3) Genellenebilir olma özelliğini kapsamalı.
  Bir eylem, belirli ve genellikle kabul edilebilir ahlaki ilkeler
  temel alınarak yapılmışsa o eylemin belirli bir ilkeye sahip
  olduğu söylenebilir. Örneğin; başkalarına zarar vermekten
  kaçınmak ya da katılımcıların özerkliğini korumak.
  Mantıklı ve makul bir çıktı ise bir tedavinin neyi içereceğine
  ilişkin hatalı bilgiler verilmesi yerine, dürüstlük ilkesine
  bağlı olarak uygulayacağı müdahalenin gerçekten neyi
  içerdiği hakkında doğru bilgileri vermek, ilkelerin mantıklı
  uygulamalarının yapılması anlamına gelir.
  Başkalarına zarar vermekten kaçınma ilkesinin bir
  parçasının çıktısı olarak her araştırmacının araştırma
  sonunda katılımcıyı bilgilendirme gerekliliğinin olması gibi
  karşılaştırılabilir diğer durumlar için önerilebilir nitelikte
  olmalıdır.
  Diğer psikologların şikayetleriyle ortaya çıkan;
  ⎯ Başkalarına (danışan, hasta, meslektaş) zarar vermek,
  ⎯ Kalitesiz ve hileli araştırma,
  ⎯ Mesleğe zarar vermek
  Bu çeşitliğin ve kuralların nasıl evrimleştiği, etik
  standartların kavramsallaştırılması için Deontoloji (Görevmerkezli) ve Teleoloji (Amaç- merkezli) iki temel kavramları
  ortaya çıkarmaktadır.
  Deontoloji ve Teleoloji: Etik Karar Vermede İki Temel
  Deontoloji etik Immanuel Kant tarafından bir yol gösterici
  olarak tanımlanmıştır. Kant’a göre bireyler için etik
  davranışın temel amacı toplumsal ve mesleki görevleri
  yerine getirmektir. Aynı zamanda görev merkezli deontoloji
  görev düşüncesi üzerine ya da “Doğru olan ne?” sorusu
  üzerine temellenen etik unsurlar olarak tanımlanabilir.
  Bu kavram, arzuların değil ama aklın belirlediği eylemlerin
  kesin buyruğa dayandığı ve insanların evrensel ilkelere göre
  bir görev olarak iyiye yönelik hareket etmeleri gerektiğini
  savunmuştur. Dolayısıyla, bireyin eylemlerinin etik niteliğini
  doğrulayacak deontoloji bir araç, küçük veya dar bir ahlaki
  değerler ya da özellikler dizisine odaklanır.
  Geniş anlamda bu kavram doğası gereği iki kutupludur,
  farklı bir eylemi düşündürebilecek durumlara ya da
  değişkenlere bakmaksızın her zaman ve her durumda bu
  davranış ile ilgilenir. Deontoloji olarak gerekçelenmiş etik
  ilkeye bir örnek “Her zaman dürüst ol” olabilir. Böyle bir
  kuralın bireyin mesleğine uygulanması “Her zaman doğruyu
  söyle” ya da “Asla gerçekleri kasten yanlış aktarma” ya da
  yazılı ya da sözlü iletişimde asla gerçekleri eğip bükme
  olarak yorumlanabilir.
  Fakat etik kurallar yalnızca deontolojik temeller içeriyorsa
  birbirileri ile çelişebilir. Bu durumda,
  a) her zaman harfi harfine doğruları söylemesi gerektiğine,
  b) mümkün olan her durumda hastanın hayatını koruması
  gerektiğine inanan bir tıp doktorunun ikilemi dikkati
  alınabilir.
  Aynı durum
  a) her zaman doğruyu söyle ve
  b) her zaman hasta ya da danışanın iyi oluş halini koru
  kurallarına bağlı psikologlar için de geçerli olabilir.
  Örnek; aile terapi vakası
  Bir evlilik terapisti çatışma düzeyi oldukça yüksek bir çiftle
  tanışmıştır ve terapi seansı boyunca erkeğin sarhoş
  olduğunu ve devamlı olarak kusurları ve eksiklikleri için
  eşini azarladığını gözlemlemiştir. Ertesi gün terapist,
  kadından acil bir telefon alır. Kadın terapiste, kocasının ona
  vurmaya başladığını ve gecenin bir yarısı güvenliği için
  evden kaçarak kadın sığınma evine gittiğini söylemektedir.
  Saatler sonra pişman olan erkek, terapisti arayarak karısı
  için endişeli olduğunu ve terapistin onun yerini bilip
  bilmediğini ve şu anda polis merkezinde bir kayıp başvurusu
  yapmak üzere olduğunu söyler.
  Bu durumda iki zorunluluğu aynı anda uygulamak mümkün
  değildir: Saldırgan eşin karısının nerede olduğuna ilişkin
  sorusuna dürüstçe cevap vermek ve kadının iyi oluşunu
  korumak. Hanımının yeri hakkında bilgisinin açık edilmesi
  güvenirliğini tehlikeye atabilecekken; yalan söyleyerek ya
  da soruyu cevaplamayı reddederek kadının güvenliğini ve
  iyi oluşunu korumak her soruya dürüstçe karşılık vermeye
  ilişkin gerekliliği ihlal edecektir.
  Bir psikoloğun bütünüyle deontolojik temellere dayanan bir
  etik kuraldaki tüm zorunluluklara, her zaman danışanın ya
  da hastanın iyi oluşunu koru ve her zaman mutlak doğruyu
  söyle, itibar edeceği açık bir yol yoktur. Bu muğlak alanlar,
  sezgisel akıl yürütmenin tek başına çözemeyeceği sorunları
  ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunlar da etik standartların
  oluşturulması için başka bir modeli ortaya çıkarmış ve bu
  içsel çelişkileri çözmeye yardımcı olmuştur.
  Teleoloji, “şeylerin sonu ya da amaçları çalışmaları” olarak
  tanımlanabilir. Faydacılık, İngiliz sosyal bilimci Jeremy
  Bentham ve John Stuart Mill tarafından geliştirilmiştir.
  Bentham, bu kavramı etik karar vermenin en çok sayıdaki
  insan için en iyi fayda ve mutluluğun peşine olan
  kavramlara dayanması gerektiği şeklinde açıklamıştır. Bu
  açıdan bir etik kural için teleolojik ya da faydacı bir
  gerekçelendirme, tamamlanmış bir eylemin sonucu olarak
  sonuçlara ya da bitiş noktalarına (en çok iyilik ve mutluluk)
  odaklanır; var olan çıktıları koruyacak ya da iyileştirecek bir
  kural yaratarak neden ve sonuç arasında ilişki kurma
  arayışındadır.
  İlk APA Etik Kuralı’nın oluşturucuları bir psikoloğun yaptığı
  belirli bir davranışın başkasına zarar verip vermeyeceğine
  nasıl karar vermişler? İlk APA Etik Kuralı, 1000 adet
  psikologdan uygulamaları sırasında deneyimledikleri etik
  ikilemlerle ilgili bilimsel bir yöntemle sistematik olarak
  toplanan veri üzerine dayanmaktadır. Bu şekilde
  oluşturulan veri tabanı konu alanlarının damıtılmasınayetkinlik, gizlilik, danışanı iyi oluşu ve bilgilendirilmiş onam
  gibi imkan tanımıştır. Bu alanların her biri etik kurallara
  bağlı olan bir psikoloğun seçenekleri hakkında bilgi veren
  belirli kuralları içermektedir. Örneğin; ilke 8.
  İşleyen kurallar psikologların etkileşim kurdukları kişiler için
  böylesi zararlı sonuçlara neden olmanın önüne geçecek
  şekilde geliştirilmiştir. Kural ve sonuç, neden ve sonucu
  arasında güçlü bir bağ vardır ve bu teleolojik temelli etik
  kurallar için çok doğaldır.
  APA Etik Kuralları’nın Evrimi
  Etik kural evrildikçe yeni standartlar eklenmiştir. Bu
  standartlardan bazıları teknoloji ile birlikte gelmiştir.
  Terapiye gelmiş bir hastaya ya da araştırma katılımcılarına
  ait kayıtların elektronik ortamda tutulmasının mümkün
  olmaya başlamasıyla, kayıttan önce kişiye bilgi verilerek
  resmi bir onamın alınması şeklinde bir standart
  geliştirilmiştir.
  Psikologların reklam kullanmak istemelerini ilk baştan talep
  etmeleri gibi nedenler eklenmiş; daha sonra bu uygulama,
  terapistin danışan üzerinde sahip olduğu etkiden
  faydalanarak danışanın sömürülmesi anlamına geldiğinden
  yasaklanmasına ilişkin bir kural getirilmiştir.
  Psikologların danışanları ile yürüttükleri çalışmaları
  belgelendirmelerine ilişkin gerekliliğinin, haftalık tedavi
  sürecinin etkinliğinin artıracağı ve hasta ya da terapistin
  ortamdan ayrılması ya da terapistin hasta olması gibi
  sebeplerle tedavinin aksaması durumu söz konusu
  olduğunda tedavin devamlılığını daha iyi hale getireceği
  düşünülmüştür.
  Sağlık sigortası şirketlerinin vaka takipçileri, tedavideki
  ilerlemeyi kayıt altına almak ya da ilk başta izin verilenin
  ötesindeki ek bir seans isteği için onay verme konusunda
  terapistlerin klinik kayıtlarına bel bağlamaya başlamışlardır.
  İyi bir kayıt süreci ayrıca, danışanın memnuniyetsizlik
  yaşadığı ya da tedaviye ilişkin etik kurallar, yasalar,
  profesyonel meslek kılavuzları ve APA ya da terapistin diğer
  mesleki birliklerin yayımladığı mesleki standartların
  uygulanması konusunda başarısız olması durumlarında
  önemli birer kaynak olarak görülmektedir. Bu durumlarda,
  bir psikoloğun klinik kayıtları, tedavi sürecine ilişkin
  kronolojik bilgi sunabilmektedir ve hastanın etik konusunda
  bir şikâyette bulunması durumunda özellikle tedavi süresi
  yılları bulduğunda (belleğin yeterli olamayacağı kadar uzun
  süreler) başvurulabilecek en iyi kaynak olacaktır. Böylece,
  yıllar geçtikçe not edilmediği takdirde yok olacak, hastadaki
  önemli değişimler, tedavideki kilometre taşları ve yapılan
  önemli müdahalelerin belgelendirilmesi, terapistin hesap
  verebilirliğini artıracaktır. Bu kayıtlar ayrıca, psikologların
  yetkin olmadıkları uygulamaları yürütme, ihmal, istismar ya
  da başka türlü bir yanlış uygulamaya yönelik kendisine
  yönlendirilen suçlamalara karşı kendilerini
  savunabilecekleri en temel araç olacaktır.
  İyi bir kayıt sürecinin ne gibi avantajları olmaktadır?
  Eğitime ilişkin ayarlamalar da Etik Kurallar’ın daha önceki
  baskılarında ele alınmayan durumların belgelenmesinde
  benzer bir fırsat sunmaktadır. Psikoloji öğrencilerine
  bireysel süpervizyon verenler için de şu anda uygulamanın
  başında bir bilgilendirilmiş onam verme, ayrıca bazı
  açılardan da süpervizyon sürecini belgelendirme gerekliliği
  söz konusudur.
  Bunun eğitim alanların, süpervizyon sürecinden tam olarak
  ne beklemeleri gerektiğini ayrıntılı bir şekilde bilmelerine
  imkân tanıyarak ve süpervizörlerin işlerini ilgili, faydalı ve
  kanıtlara dayalı unsurlar olarak görülebilecek didaktik ve
  deneysel öğeler içeren kuramsal modellere uygun
  yapmaları gerektiğinin farkına varmalarını sağlayarak,
  süpervizyon eğitiminin kalitesini arttırdığı
  düşünülmektedir. Hatta, bazı eyalet lisanslandırma
  kurumları, süpervizör olarak çalışan psikologların
  süpervizyonlarının resmi olarak geçerli sayılabilmesi için
  düzenli aralıklarla eğitim almalarını zorunlu kılmıştır.
  Danışanın memnuniyetsizlik yaşadığı ve tedaviye ilişkin etik
  kurallar,
  Yasalar,
  Profesyonel meslek kılavuzları,
  APA ya da terapistin diğer mesleki birliklerin yayımladığı
  mesleki standartların uygulaması konusunda başarısız
  olması durumlarda yol gösterici olmasıdır.
  Uzun yıllar geçtikçe not edilmediği takdirde yok olacak,
  hastadaki önemli değişimler, tedavideki kilometre taşları ve
  yapılan önemli müdahalelerin belgelendirilmesi, terapistin
  hesap verebilirliğini artıracaktır. Bu kayıtlar ayrıca,
  psikologların yetkin olmadıkları uygulamaları yürütme,
  ihmal istismar ya da başka türlü bir yanlış uygulamaya
  yönelik kendisine yönlendirilen suçlamalara karşı
  kendilerini savunabilecekleri en temel araç olacaktır.
  İsteğe Bağlılık ve Zorunluluk
  Genel ilkeler başlığı altında bir bölümün eklenmesi ile APA
  Etik Kuralları önemli bir değişime uğramıştır.
  APA GENEL İLKELERİ
 • Yetkinlik,
 • Doğruluk,
 • Mesleki ve bilimsel sorumluluk,
 • Kişilerin hakları ve onurlarına saygı
 • Başkalarının iyi oluşunu düşünme
 • Sosyal sorumluluk
  Fakat 2002 revizyonunda genel ilkeler beşe düşürülmüştür
  ve her bir ilke için tanımlayıcı bir paragraf oluşturulmuştur.
  2002 APA GENEL İLKELERİ
 • Yararlı olmak ve zarar vermemek
 • Sorumluluk
 • Dürüstlük
 • Adil olma
 • Kişilerin haklarına ve onuruna saygı
  Etik kurallarının genel ilkeler ve etik standartlar şeklindeki
  bu iki bölümü, aynı belgenin tamamlayıcı parçaları
  olmalarına karşın temelde farklılaşmaktadır. Genel ilkeler,
  büyük oranda deontolojik temelli görülebilir. Bu ilkeler
  temel olarak psikologların mesleki rollerinde hedeflerini
  yüksek tutmalarına yardımcı olacak dürüstlük, adalet ya da
  başkalarının haklarına ve onuruna saygı gibi kısıtlı bir dizi
  ahlaki değer ve özelliklerine odaklanmaktadır.
  Etik standartlar ise teleolojik temellidir. Eylemler ve
  sonuçlar arasında bağlantı kurar. Bir psikolog, bir araştırma
  ya da terapi öncesinde kapsamlı bir bilgilendirilmiş onam
  sunarak danışanı, hastayı ya da katılımcıyı karşılaşacakları
  deneyime hazırlar. Bu tür eylemler, bireyin özerk olarak
  karar vermesine doğrudan katkıda bulunmaktadır ve
  kişilerin iyiliklerine ve mutluluklarına da bir şekilde
  potansiyel katkıda bulunabileceği söylenebilir.
  Bu tam zıttı, psikolojik hizmet alacak hazırlıksız bir kişiye
  sürpriz bir deneyim yaşatmak muhtemelen, bireyin iyiliğini
  ve mutluluğunu azaltıyor gibi algılanacak ve zarar görmüş
  ya da sömürülmüş hissiyatının oluşmasına yol açacaktır.
  Teleolojik temelli bir etik kural sıklıkla hem psikolog hem de
  hizmeti alan kişi için koruyucu niteliktedir. Bir psikolog her
  bir etik standarda uyarak yalnızca hizmet verdikleri kişilerin
  iyi oluşlarına katkıda bulunmakla kalmaz ayrıca, bir şekilde
  kızgın, kırgın ya da kandırılmış hisseden bireyleri maliyetli
  sonuçlardan da korur.
 1. HAFTA DEVAMI / GENEL ETİK İLKELER
  2002 ETİK KURALLARI REVİZYONUNA GENEL BAKIŞ
  1992 basımındaki değişikliklerin genel yapısını ve içeriği
  korunmuştur. İki basım da Giriş ve Uygulanabilirlik
  bölümleriyle başlamaktadır. 2002’de revize edilen etik
  kurallar içerisinde bu bölüm, kuralların hedef kitlesi (ilk
  defa öğrenciler eklenmiştir); şikayetlerin dosyalanması, etik
  ve yasalar arasındaki çatışmalarla nasıl baş edileceğini
  tanımlayan bir sayfadan oluşmaktadır.
  Yasa, bir ülke veya topluluk tarafından tanınan ve bu ülke
  ya da topluluğun eylemlerini düzenleyen ve ayrıca ceza
  uygulamaları ile bunu zorlayan, bir kural ya da kurallar
  sistemi” olarak tanımlanabilir. Mesleğini icra etme lisansı
  olan tüm psikologlar, eyaletlerin psikoloji
  lisanslandırmasına ilişkin düzenlemelerine uymak
  durumunda olduğu kadar eyalet yasalarına ve federal
  yasalara da uymak zorundadır. Yaşlı ya da çocukların
  kötüye kullanımının raporlanması, danışanın kendisine ya
  da çevresine zarar vermeye yönelik ciddi bir tehdit
  oluşturduğu durumlarda uygun önlemlerin alınması,
  danışanlar ile cinsel ilişkiden uzak durmak ya da görüşme
  kayıtlarını danışanının görmesine izin vermek gibi bütün
  psikologların etik kurallara uygun karar vermelerini ve
  davranmalarını gerektiren süreçler aynı zamanda ülkenin
  bu konulardaki yasal düzenlemelerine de uygun
  davranmayı gerektirir. Bu yapının dokusu, eyaletten
  eyalete değişebilir çünkü psikologlar uygulama yaptıkları
  eyalet tarafından lisanslandırılmaktadırlar ve bazı eyaletler
  bilgilendirilmiş onam vermek ya da kayıtların tutulması gibi
  konularda diğerleri kadar katı uygulamalara sahip
  olmayabilirler.
  Etik kurallar ve eyalet yasaları arasındaki uyuşmazlıklar
  zamanla APA tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. APA
  Etik Kuralları’nın 1992 baskısında, psikologlar etik ve yasal
  olarak “daha yüksek olan standardın” uygulanmasına
  mecbur edilmişlerdir. Bir etik standart, yasanın
  gereklilikleri ile çeliştiğinde psikologlar “etik ilkelere
  bağlılıklarını ortaya koymaya ve sorumluklarının bilinci ile
  çatışmayı çözmek için uygun adımları atmaya” zorunlu
  kılınmıştır. Örneğin, etik kural danışana ait kayıtların
  özellikle sadece danışanın izni ile paylaşılabileceğini ifade
  etse de bu kayıtlarının mahkeme tarafından istenmesi
  durumunda gizliliğin ihlali durumu söz konusu olacaktır.
  Eğer bir psikoloğun etik kural ve yasa arasındaki çatışmayı
  çözme girişimi başarısız olmuşsa bu psikoloğun başka
  mesleki kaynaklara (yayınlanmış uygulama rehberleri, etik
  kurul tarafından yayınlanan resmi belgeler ya da diğer
  belgeler) ve diğer psikologlara olduğu kadar kendi
  vicdanının sesine de başvurması beklenmektedir.
  Etik Kurallar’ın 2002 revizyonu, uyuşmazlıkların çözülemez
  gözüktüğü durumlarda psikologların, Standart 1.02 ve
  1.03’te ifade edildiği gibi “yasaların, düzenlemelerin ve
  devletin diğer yasal otoritelerinin gerekliliklerine bağlı
  kalınması” gerektiğini ifade ederek daha farklı bir yaklaşım
  benimsemiştir. Bu değişiklik, birbiri ile uyuşmazlık gösteren
  kurallara ilişkin problemlerin çözümünde, psikologların etik
  açıdan tartışılabilir bir müdahalede bulunmalarına imkân
  tanıyacağı ve daha önce de alıntılanan cümlede belirtildiği
  gibi yaptıklarını kendilerinin yalnızca etik kurallara
  uyduklarını öne sürerek meşrulaştırmalarına neden olacağı
  için bazıları tarafından eleştirilmiştir. Bu konuda fikir ayrılığı
  yaşayan psikologlardan bazıları o kadar tutku ile hareket
  etmişlerdir ki APA’dan üyeliklerini dahi çekmişlerdir.
  Bu standartlara ilişkin devam eden protestolara cevaben,
  Etik Kurallar’ın revizyonunun üzerinden 8 yıl geçtikten
  sonra APA, bu iki standart üzerinde düzenlemelere gitmiştir
  ve bu düzenlemeler 2010 yılının haziran ayında yürürlüğe
  konmuştur (APA, baskıda). APA, psikologların etik kurallara
  bağlılıklarını göstererek “uyuşmazlığın doğasını açıklığa
  kavuşturmak” ve çatışmaları çözmek için, Etik Kuralların
  Genel İlkeleri ve Etik Standartları ile uyumlu olarak” makul
  adımlar atmalarını gerekli kılan yeni ifadeler eklemiştir
  (italik yazılar düzenleme yapılan ifadeleri göstermektedir;
  APA, baskıda). Son bir cümle ile “hiçbir koşul altında bu
  standartların insan haklarının ihlalini savunma ya da
  meşrulaştırma amaçlı kullanılamayacağı” açıkça
  belirtilmiştir. Bu yeni kural, etik standartların bir yasa,
  düzenleme ya da devletin diğer yasal otoriteleri ile
  uyuşmazlığa düştüğü (Standart 1.02) ya da kurumun
  talepleriyle (Standart 1.03) uyuşmadığı herhangi bir
  durumda uygulanmaktadır. Bu, artık psikologların
  kendisinden yaptığı uygulamalar sırasında insan haklarını
  ihlal etmesini bekleyen işverenlerine boyun eğmek için
  takdir yetkilerini kullanmalarını açıkça yasaklayan önemli
  bir değişiklik olmuştur.
  Bu yeni standartların bile bir kafa karışıklığı yaratması
  mümkündür. Çünkü bu standartlar sadece etik kuralların,
  genel ilkelerine atıf yapan etik standartlar bölümünde yer
  almaktadır ve psikologlardan etik ikilemleri çözmede buna
  uygun hareket etmelerini istemektedir.
 2. HAFTA
  ETİK KURALLAR VE YASALAR
  Farklı hizmetler örneğin; psikolojik değerlendirme,
  psikoterapi, yönetim danışmanlığı sağlayan psikologlar, etik
  standartları gözetmenin yanı sıra ülkenin yasalarını da göz
  önünde buldurmak zorundadırlar.
  Hem standartlara hem de yasalara neden birlikte ihtiyaç
  duyulur ve bu durum gereksiz bir fazlalığa neden olur mu?
  Örneğin, etik kural danışana ait kayıtların özellikle sadece
  danışanın izni ile paylaşılabileceği ifade etse de bu
  kayıtlarının mahkeme tarafından istenmesi durumunda
  gizliliğin ihlali durumu söz konusu olacaktır.
  Etik kuralların 2002 revizyonu, uyuşmazlıkların çözülemez
  gözüktüğü durumlarda psikologların, «yasaların,
  düzenlemelerin ve devletin diğer yasal otoritelerinin
  gerekliliklerine bağlı kalması» gerektiğini ifade ederek daha
  farklı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu değişiklik, birbiri ile
  uyuşmazlık gösteren kurallara ilişkin problemlerin
  çözümünde, psikologların etik açından tartışılabilir bir
  müdahalede bulunmalarına imkan tanıyacağı ve daha önce
  de alıntılanan cümlede belirtildiği gibi yaptıklarını
  kendilerinin yalnızca etik kurallara uyduklarını öne sürerek
  meşrulaştırmalarına neden olacağı için bazıları tarafından
  eleştirilmiştir.
  Bu standartlara ilişkin devam eden karşıt görüşlere
  cevaben, bu iki standart üzerinde 2010 yılında
  düzenlemelere gitmiştir. APA, psikologların etik kurallara
  bağlılıklarını göstererek «uyuşmazlığın doğasını açıklığa
  kavuşturmak» ve çatışmaları çözmek için Etik Kuralların
  Genel İlkeleri ve Etik Standartları ile uyumlu olarak» makul
  adımlar atmalarını gerekli olan yeni ifadeler eklemiştir.
  «Hiçbir koşul altında bu standartların insan haklarının
  ihlalini savunma ya da meşrulaştırma amaçlı
  kullanılamayacağı» açıkça ifade edilmiştir. Bu yeni kural,
  etik standartların bir yasa, düzenleme ya da devletin diğer
  yasal otoriterleri ile uyuşmazlığa düştüğü ya da kurumun
  talepleriyle uyuşmadığı herhangi bir durumda
  uygulanmaktadır. Psikologların kendisinden yaptığı
  uygulamalar sırasında insan haklarını ihlal etmesini
  bekleyen işverenlerine boyun eğmek için takdir yetkilerini
  kullanmalarını açıkça yasaklayan önemli bir değişiklik
  olmuştur.
  Yeni standartlar niçin kafa karışıklığı yaratmaktadır? Bu
  standartlar sadece etik kuralların, genel ilkelerine atıf
  yapan etik standartlar bölümünde yer almaktadır ve
  psikologlardan etik ikilemleri çözmede buna uygun hareket
  etmelerini istemektedir. Genel ilkelerle ilgili giriş
  paragrafında açıkça «Etik standartların aksine genel
  ilkelerin bir zorunluluğu yansıtmadığı belirtilmekte ve
  bunlar yaptırımların uygulanması için bir temel
  oluşturmamaktadır. Bu nedenle sebeplerden biri veya
  tümü için genel ilkelere bağlı kalmak, bu ilkelerin anlamı ve
  amacını bozacaktır ifadesine yer verilmiştir. Bu değişiklikler
  psikologların günlük işleriyle ilişkili olacak genel ilkeler
  tarafından açıkça dile getirilmiş kavramları kesin olarak
  oluşturmaktadır. Bunlar ayrıca psikologların omuzlarına bir
  sorumluluk yüklemektedir: Eylemlerin sadece kuralları
  takip etmekle kalmayıp insan haklarının bilincinde olmak,
  mesleki sorumluluklarını sırtlarından atıp başkalarının insan
  haklarını ortadan kaldırmamak ve onlara zarar vermemek.
  APA ETİK KURALLARI’NA GENEL BAKIŞ VE BU KURALLARIN
  KISA TARİHİ
  Dr. Burgess, danışanlarına ağrı yönetimi ve kronik
  hastalıklarla ilişkili psikolojik belirtiler konusunda biyolojik
  geri bildirim eğitimi ve psikoterapi hizmetleri sunmaktadır.
  Burgess ayrıca beslenme konusuna ilgi duymaktadır ve
  kendisini vitaminler, bitkisel takviyeler ve kilo kaybı
  konularında geliştirmiştir. Ayrıca yakın bir zamanda her
  zaman kanıta dayalı olmasa da ürünlerinin sonuçları
  hakkında birtakım iddialarda bulunduğu bir internet sitesi de
  açmıştır. Bazı ürünlerin güvenliği ve etkililiği konusundaki
  araştırmalar ve kalite kontrolleri ise oldukça yetersizdir.
  Burgess, danışanlarına, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa
  iyi gelecek bazı takviyelerin özel karışımlarını internet sitesi
  üzerinden satın alabileceklerini önermeye başlamıştır.
  Danışanları ise onu sevmektedir ve Dr. Burgess’i sağlık ve
  takviye besinler konusunda bir “yerel guru” olarak
  addetmişlerdir. Dr. Burgess, belirli takviye besinlere karşı
  alerjik bir reaksiyon gösteren, bipolar bozukluğu olan
  danışanından gecenin geç saatlerinde acil bir telefon
  almıştır. Doktor, başka ilaçlar alan danışanın, kendi
  takviyelerinin özel karışımlarından birinin neden olduğu
  ciddi ilaç etkileşimlerine açık hâle geldiğini düşünmüştür.
  Danışan, bu badireyi atlatmıştır ama bu olaydan sonra
  tedaviyi sonlandırarak, Dr. Burgess’i, kendisini tedavi etmesi
  konusunda yetersiz olması hususunda eyalet lisanslandırma
  kuruluna şikâyet etmiştir.
  Amerikan Psikoloji Birliği(APA), 1925’te tüzel kişiliğini
  kazanmıştır. APA, resmi etik kurallar geliştirilmeden önce,
  1938’de geçici süreyle Bilimsel ve Mesleki Etik Komitesini
  oluşturmuştur. Bu komite etik dışı uygulamalara ilişkin
  şikayetleri almaya başlamış ve şikayetleri «açıkça iyi
  sonuçları olacak, özel ve gayriresmi bir şekilde» ele almıştır.
  Bu komite sadece şikayetleri inceleme konusunda
  çalışmamış, aynı zamanda APA tarafından kabul edilecek
  bir dizi kuralın ve ilkenin oluşturulması konusunda da
  yetkilendirilmiştir. Tam ve katı kuralların oluşturmanın
  hiçbir zaman uygulanabilir olmayacağı konusunda fikir
  birliği sağlanmıştır.
  İlk Etik Kuralların Gelişimi
  İkinci dünya savaşından dönen askerlerin ihtiyaçlarını
  karşılamak için Birleşik Devletler Halk Sağlığı Hizmetleri ve
  Gaziler Dairesi ve eyalet hastaneleri ortaya çıkmıştır. Bu
  ihtiyaçları karşılamak için birçok psikolog APA’ya katılmaya
  başlamış ve bir etik rehbere ihtiyaç doğmuştur.
  1947 yılında çalışmalarını sürdüren Bilimsel ve Mesleki Etik
  Komitesinde ayrı bir komite olarak Psikologlar için Etik
  Standartlar Komisyonu oluşturulmuştur ve komiteye
  Edward C. Tolman başkanlık etmiştir. Kritik olay yönteminin
  kullanılmasına karar vermiştir ve APA’nın 7500 üyesinin her
  biri «bir psikoloğun olası etik sonuçlara sahip bir karar
  verdiği ve ilk elden bildikleri bir olayı tanımlamaya ve dahil
  oldukları etik meseleleri bildirmeye» davet edilmişlerdir.
  Bu tecrübeye dayalı yenilikçi yaklaşım, daha sonra başka
  birlik için kuralların geliştirilmesinde bir model haline
  gelmiştir.
  İlk etik ilkenin formatı, yapısı ve içeriğini belirleyen
  1000’den fazla kısa hikayenin gönderilmesiyle
  sonuçlanmıştır. Üyeler tarafından incelenmesi sonucunda
  American Psychologist ‘te yayımlanmış ve son baskısı
  1953’te yapılmıştır. Bu uzun belge 171 sayfadan oluşmuş,
  kuralların açık ara en uzun revizyonu olmuştur. Belge, 6
  bölüm, 310 kural, 162 ilke ve 148 alt ilkeden oluşmaktadır.
  Bu bölümler:
  a) Kamuya yönelik yükümlülükler
  b) Danışan ilişkileri
  c) Psikoloji eğitimi
  d) Araştırma
  e) Yazım ve yayımlama
  f) Mesleki ilişkiler
  Etik İlkelerin Bir Özeti adı altında, bütün olayların ve
  ayrıntılandırmaların dahil edilmediği daha kısa bir
  versiyonu da basılmıştır.
  Etik Kurallara İlişkin Revizyonlar
  Üç yıl süreyle kullanılması düşünülmüş olması ve etik
  meseleler içeren ek olaylarla revize edilmiştir. Revize
  edilmesinin sebebi orijinal baskısının uzunluğu, görgü
  kurallarının kullanılması ve gereksiz ilkeleri konusundaki
  eleştirileri ele almaktır. Yeni revizyonlar 1959’da kabul
  edilmiştir. İlk baskıda 162 ilke ile karşılaştırıldığında bu yeni
  baskı sadece 19 ilkeden oluşmaktadır.
  İlk 6 ilke geniş ölçüde tüm psikologlara ilişkin meselelere;
  iki tanesi, endüstriyel, klinik ve danışmanlık psikolojisi
  alanındaki meselelere odaklanırken son ikisi araştırma ve
  yayın konusunu ele almaktadır. Öğretim konusuna ise sınırlı
  şekilde değinilirken eğitim alan psikologların
  süpervizyonlarına ilişkin herhangi bir etik meseleye yer
  verilmemiştir.
  İLKELER
  İlke 1: Genel: Araştırmacı, öğretmen ve uygulamacıların
  amaç ve varsayımları.
  İlke 2: Yetkinlik: Yetkinliğin sınırları, kişisel yetersizlikler,
  etik olmayan psikologların bildirilmesi.
  İlke 3: Ahlaki ve Yasal Standartlar: Toplumsal standartlar,
  sosyal kurallar ve ahlaki ve yasal standartlara ilişkin bir
  cümle.
  İlke 4: Yanlış Beyan: Sağladığı hizmetin tanıtımı konusunda
  doğruluk, hangi alanlarda çalıştığımız -Depresyon OKB vs.-
  İlke 5: Kamuya Beyan: Psikolojik bulguların ya da
  tekniklerin yorumlanması konusunda kamuya karşı
  doğruluk.
  İlke 6: Gizlilik: Hastayı, gizliliğin sınırları, halka ya da
  kendisine yönelik tehditler, kendini açma hakkında
  bilgilendirilmiş onam, öğretim ve yayın amaçlı klinik verinin
  kullanılması hakkında bilgilendirme.
  İlke 7: Danışanın İyi Oluş Hâli: Buraya kadarki en uzun
  standarttır, çıkar çatışmaları, hizmetin sonlandırılması,
  bilgilendirilmiş onam, hastanın şevki, değerlendirme,
  öğretim, klinik ortamda profesyonelliğe ilişkin ayrıntıları
  içerir.
  İlke 8: Danışan İlişkisi: Terapi hakkında bilgilendirilmiş
  onam sağlama, çoklu rol ilişkisinden kaçınma- aile, arkadaş
  ya da yakın birliktelikler.
  İlke 9: Kişisel Olmayan Hizmetler (radyo ya da televizyon
  gibi halka açık sunumlarla değil, yalnızca mesleki ilişki
  bağlanımda tam ya da tedavi sağlama)
  İlke 10: Reklamcılık: Doğruluk, psikolojik hizmetin
  reklamım “sergilemeyi” yasaklayan “gösterişsiz” listeleme.
  İlke 11: Meslekler Arası İlişkiler: Bir kişiye, zaten almakta
  olduğu bir psikolojik hizmet verilmesine ilişkin yasaklama.
  İlke 12: Ücretlendirme: Ücretlendirmeler, sevk durumunda
  para iadesinin ve danışanın sömürülmesinin yasaklanması)
  İlke 13: Test Güvenliği: Test maddelerinin halka açılmasını
  yasaklama.
  İlke 14: Testin Yorumlanması: Test sonuçlarının yalnızca
  testi yorumlamaya yetkin ve onu düzgün biçimde
  kullanabilecek kişilere açık edilmesi.
  İlke 15: Testlerin Yayımlanması: Testlerin tanıtımını
  profesyonelce ve doğru şekilde yapan yayıncıların
  seçilmesi, ayrıntılı test el kitapçıklarının hazırlanması; ayrıca
  okuyucuların “Psikolojik Testler ve Tanı Teknikleri İçin
  Teknik Tavsiyeler “e yönlendirilmesi.
  İlke 16: Uygulama Sonrası Zararlı Etkiler: Katılımcının
  aldatmalar konusunda bilgilendirilmesi; ayrıca okuyucuların
  Hayvan Deneylerinde Önlemler Komitesi tarafından
  oluşturulan Hayvanlarla İlişkili Kurallar kaynağına
  yönlendirilmesi.
  İlke 17: Yayın Kredisi: Yazarlık kredisi hakkında iddialarda
  doğruluk.
  İlke 18: Örgütsel Materyaller: Bir kurum bünyesinde
  çakşırken klinik, araştırma, yazarlık vb. mesleki çalışma
  ürünlerine sahip olma.
  Endüstriyel Psikolojide Etik Uygulamalar Alt Komitesi
  1964’te 19. İlkeyi eklemiştir; bu komite endüstriyel
  psikoloji uygulamalarındaki en temel etik konunun halkı
  korumak ve bunun için etik standartlar oluşturmak
  olduğunu düşündürmektedir.
  İlk vaka kitabı 1963 yılında çıkıyor ve sonrasında 1967
  yılında güncelleniyor. Bu vaka kitabı 46 gerçek vakadan
  oluşup ve ayrıca karar verme sürecinin ayrıntıları ve Etik
  Komiteni nihai kararlarını içermektedir. Bu vaka kitabı hem
  eğitici bir kitap hem de hangi kararların verileceğine temel
  oluşturan bir dizi «yasaları» yansıtmaktadır. Ayrıca, etik bir
  uygulama için rehber oluşturur.
  1953’teki orijinal etik kuralların baskısından bugüne kadar
  10 revizyon yapılmıştır. Her bir revizyon 1959’daki
  kuralların ilkelerini içeren ancak kısa hikayeleri içermeyen
  yapısını ve formatını temel almıştır. Küçük değişiklikler,
  kurallar veya kavramlar eklenerek ya da silinerek ya da
  metin içerisinde psikolojik araştırmada, eğitimde veya
  uygulamadaki değişikliği yansıtan ince ayrıntıların
  değişimlenmesiyle kuralların içeriğinde yapılan
  değişikliklere odaklanmaktadır.
  Büyük değişiklikler etik kuralların yapı ve formatını da içine
  alan daha derin değişikliklerden oluşmaktadır. İsteğe bağlı
  etik ilkelere tümüyle yeni bir bölüm eklendiği ve bu ilkelere
  uyumlu olacak şekilde genel ilkelerin ve ayrıca her bir
  bölümündeki giriş paragraflarının silindiği ya da
  değiştirildiği 1992’deki revizyon örnek olarak gösterilebilir.
  Araştırma
  1981 yılında Hayvan Kullanımı ve Bakımı başlıklı yeni bir
  ilke oluşturulmuştur. Bu ilke hayvan araştırmaları ile ilgili,
  hayvanın alınması ve elden çıkarılması, rahatsızlık durumu
  ve acının en aza indirilmesi, yardımcı kişilerin düzgün
  şekilde süpervizyonlarının sağlanması ve ilişkili birçok
  konuyu listelenmiştir.
  ORTAYA ÇIKAN ETİK KONULAR
 • Çoklu Rol İlişkileri
  Çoklu rol ilişkileri kavramı ilk kez bir psikoloğun,
  psikoterapist, araştırmacı, klinik süpervizör ya da öğretmen
  gibi birincil mesleki rolüne ek olarak ondan hizmet alan kişi
  ile oynadığı ikincil sosyal bir role karşılık gelen ikili ilişki
  olarak ele alınmıştır. Psikologların aynı anda iki rolü
  üstlenmesinin psikoloğun nesnelliğini, yetkinliğini
  etkileyebilmesi, bu durumun da nihayetinde bireye zarar
  verebilmesidir.
  İlk etik kuralların kurucuları 1953’te psikologlara «kendi aile
  üyeleriyle, yakın arkadaşlarıyla ya da ikili ilişkilerin
  kurulmasıyla iyi oluşu tehlikeye girebilecek kadar çok yakın
  arkadaşlarla klinik ilişkilerde bulunmayı» yasaklarken bu
  durumun farkındaydılar.
  Yeme bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir klinik
  süpervizörü, çalışma ehliyeti alması için bir ön şart olarak
  gerekli doktora sonrası süpervizyonu tamamlamaya çalışan
  hırslı ve parlak bir lisansüstü öğrencisine süpervizörlük
  yapmaktadır. Süpervizörün, hastalan için ek bir kaynak
  olması adına anoreksiya üzerine bir internet sitesi kurmak
  gibi yaratıcı bir fikri vardır; ancak bu fikrini uygulama
  konusunda teknik olarak yeterli değildir. Lisansüstü
  öğrencisi bilgisayar kullanımı konusunda çok bilgilidir ve
  süpervizörü için internet sitesinin oluşturulması hususuna
  fazladan zaman ayırmaya isteklidir. Sonunda öğrenci şık ve
  interaktif bir site oluşturmuştur ve halk bu bilgilendirici
  kaynağı keşfettikçe kısa zamanda internet sitesi büyük sükse
  yapmıştır. Siteyi hatasız ve güncel tutmaya çalışmak, siteye
  erişenlerin sorularına ve yorumlarına cevap vermek
  öğrenciyi yavaş yavaş tüketmeye başlamıştır. Haftalık
  süpervizyon saatinin çoğu siteyi güncel ve işler tutmanın
  klinik ve ticari boyutlarıyla meşgul şekilde geçmektedir.
  Dahası, ticari açıdan, siteyi ziyaret edenlerden mesleki
  danışma için bir ücret talep edilip edilmemesi ve daha fazla
  bilgi için ziyaretçilerin klinikle iletişim kurup kurmaması gibi
  bazı farklı fikirler gündeme gelmektedir. Bir gün süpervizör,
  internet sitesinin öğrencisinin ilk önceliği olması gerektiğine
  ilişkin beklentisini ileterek, öğrencisinin bu işin çok fazla
  zaman almasına ilişkin yakınmalarını onaylamadığını ifade
  etmiştir. Bir problem hakkında tavsiyesine ihtiyacı olduğu
  her anda öğrencisinin “göreve hazır” bir şekilde olamayışını
  hoş karşılamamaktadır ve onun bu kızgınlıkları, geri planda
  kalan klinik süpervizyonu bozmaya başlamıştır. Öğrenci,
  zorlu anorektik hastası için yeterli süpervizyon alamamış ve
  intihara meyilli birçok hasta sağlık durumlarının kötüye
  gittiğine ilişkin belirtiler göstermeye başlamışlardır. Sahne
  artık, sadece süpervizörün başlangıçta çoklu rol ilişkileri
  -süpervizör ve iş ortağı- içine girmesinin tehlikesini fark
  etmesiyle engellenebilecek trajik olaylara hazır bir hâle
  dönüşmüştür.
  Etik standartlar herhangi mesleki ilişki ifadesiyle
  genişletildi; klinik kelimesinin mesleki olarak değiştirilmesi
  psikologların eğitimci, süpervizör, danışman ve araştırmacı
  gibi klinik olmayan tüm rollerini hatırlatmıştır.
  1992’deki büyük değişiklikle beraber, ikili kavramı çoklu
  ilişkiler haline gelmiştir ve psikologların bazen aynı anda
  sadece iki değil, herhangi başka miktarda çok role girmesi
  yasaklanmıştır. Örneğin; klinik süpervizör, psikoterapist ve
  arkadaş girebileceği gerçeğine odaklanmaktadır. Bu etik
  standart eğer psikologların nesnelliğini zayıflatacak, kendi
  işini etkili bir şekilde yapmalarını engelleyecek, karşı tarafa
  zarar verecek ya da onu sömürmeye neden olacaksa
  psikologlara «böyle kişilerle kişisel, bilimsel, mesleki,
  parasal veya diğer başka bir ilişkiye» girmeyi açıkça
  yasaklamıştır.
  Psikologlar, gelişen zararlı bir çoklu rol ilişkisini, «karşı
  tarafın çıkarlarına saygı göstererek» çözmek zorunda
  kalmışlar. En son yapılan değişiklikte liste ikinci düzey
  eklenerek genişletilmiştir. Psikoloğun mesleki bir ilişkisinin
  olduğu kişi ile «yakından ilişkili» ya da «bağlantılı» bir başka
  kişi ile ilişki içinde olmak olarak tanımlanmıştır.
 • Uygunsuz Cinsel Davranış
  Bu davranış, çoklu ilişkilerin bir alt kümesi olarak
  görülebilir. Bu davranış, ciddi miktarda başkalarına zarar
  verme riski taşımaktadır ve mesleki bir ilişki içerisinde her
  zaman yasaklanmıştır. Bu durumun terapiye gelen danışlar
  üzerindeki yıkıcı etki belirtilerini önemli derecede artışa
  sebep olduğu görülmüştür.
  1977 yılında ilk olarak «Danışanlarla olan cinsel yakınlıklar
  etik dışıdır.» olarak terapi alan kişi ile cinsel ilişki konusuna
  doğrudan yazılmıştır. Bu etik kurallar çerçevesinde 1992
  yılında revizyonla birlikte en az altı standart, mesleki ilişkiyi
  cinselleştirme konusuna özellikle değinmiştir.
  Cinsel taciz, öğrencinin, süpervizyon alan kişinin, çalışanın,
  katılımcının, danışan ya da hastanın cinsel olarak
  sömürülmesi, öğrencinin niyetiyle bile olsa süpervizyon
  alan kişi ya da öğrenciyle cinsel birliktelik, mevcut hasta ya
  da danışanla herhangi bir koşulda cinsel ilişki, önceki cinsel
  partnerle psikoterapi, psikolojik tedavinin resmi olarak
  sonlandırılmasını takiben iki yıl içerisinde eski hasta ile
  herhangi bir koşulda cinsel ilişki yasaklanmaktadır.
  Klinik Uygulamaların Reklamı ve Diğer Ticari Yönleri
  Psikologlardan verdikleri hizmete ilişkin bir duyuruyu
  «doğruluk ve hassasiyetle», ticari standartlardan ziyade
  mesleki standartlara bağlı kalarak» yapmaları istenerek
  reklam konusuna ilk etik kurallar içerisinde değinilmiştir.
  Psikolog topluma yönelik bilgi sunarken (medya yoluyla
  ulaşılabilecek her türlü reklam ve demeçler, tanıtım
  broşürleri ve kitapçıkları, ders notları, özgeçmişleri); kendi
  çalışmaları, araştırma ve uygulamaları, bağlı olduğu kişi ve
  kurumlara ilişkin bilerek yanlış, aldatıcı, hileli açıklama
  yapmaz. Uzmanlığı dışındaki konularda açıklamalardan
  bulunmaktan kaçınır.
  Psikolog, halen hizmet verdiği kişi ya da kurumlardan ya da
  özel ilişkileri nedeniyle psikoloğun etkisi altında kalabilecek
  kişilerden kendi yararına reklam amaçlı açıklama istemez.
  Psikolog, hizmet talep edilmediği halde kişileri etkileyerek,
  kendinden ya da çıkar ilişkisi olanlardan hizmet alımına
  yönlendirmez. Toplumsal afet durumları gibi kamu yararına
  hizmet verilen bazı özel durumlarda bu kural işletilmez.
 • Bilgisayarlar
 • Yeni teknolojilerin gelişimi (klinik kayıtların tutulması ya
  da gönderilmesi)
 • Yeni, genişletilmiş ya da karmaşık disiplinler arası roller
 • Kuram ve bilimdeki gelişmeler
 • Mesleki risk yönetimi konusudur
  Elektronik ya da İnternet kavramlarına ilk olarak etik
  kuralların 2002 baskısında değinilmiştir. “Bu etik kural, kişi,
  posta, telefon, internet ve diğer elektronik iletişimler gibi
  çok çeşitli bağlamlara uygulanır.”
 1. HAFTA
  GENEL ETİK İLKELER
  2002 Etik Kuralları Revizyonuna Genel Bakış
  1992 basımındaki değişikliklerin genel yapısını ve içeriği
  korunmuştur. İki basım da Giriş ve Uygulanabilirlik
  bölümleriyle başlamaktadır. 2002’de revize edilen etik
  kurallar içerisinde bu bölüm, kuralların hedef kitlesi (ilk
  defa öğrenciler eklenmiştir); şikayetlerin dosyalanması, etik
  ve yasalar arasındaki çatışmalarla nasıl baş edebileceğini
  tanımlayan bir sayfadan oluşmaktadır.
  Bu revizyonda kişisel etkileşimlere, mektuplaşmalara,
  telefon konuşmalarına, Internet’e ve diğer elektronik
  iletişim araçlarına da yer vererek mesleki rollerin ya da
  bağlamların çeşitliliğine odaklanmaktadır. Bu revizyonla ilk
  defa «Etik kuralların hukuki sorumluluk için bir dayanak
  olma niyetinde olmadığını», psikologların belirli bir
  standardı ihlal ettiğine ilişkin bir bulgunun aslında bunun
  bir yasayı ihlal ettiği ya da ihlal eden kişinin hukuken
  sorumlu tutulacağı kesinleşmiştir.
  2002 revizyonunda «Genel İlkeler» bir ilkenin «yetkinlik»
  çıkarılması ve başka bir ilkenin «adalet» eklenmesiyle
  kısaltılıp revize edilmiştir.
 • GENEL İLKELER – BEŞ İLKE:
  A: Yararlı olmak ve Zarar Vermemek
  B: Bağlılık ve Sorumluluk
  C: Bütünlük
  D: Adalet
  E: Kişilerin Haklarına ve Onuruna Saygı
 • Etik standartların 2002 basımı 10 bölüme ayrılmaktadır:
 1. Etik Meselelerin Çözülmesi,
 2. Yetkinlik,
 3. İnsan İlişkileri,
 4. Mahremiyet ve Gizlilik,
 5. Reklamcılık ve Diğer Basın Açıklamaları,
 6. Kayıtların Tutulması ve Ücretlendirme,
 7. Eğitim ve Öğretim,
 8. Araştırma ve Yayın,
 9. Değerlendirme,
  10.Terapi.
  1992 baskısında altı etik standart içeren «Adli
  Uygulamalar» bölümü tamamen çıkarılmıştır. Fakat
  standartlardan bazı maddeler korunmuştur ve kuralların
  başka bölümlerine taşınmıştır.
  Genel Etik İlkeler
  Psikologlar için Etik İlkeler ve Uygulama Kuralları» (APA,
  2010) iki bölümden oluşmaktadır: Genel İlkeler ve Etik
  Standartlar. Genel İlkeler, konuyu genel olarak ele alan bir
  oyunun girizgahı olarak, etik standartlar ise zengin
  ayrıntılandırmalarla oyunun kendisi olarak düşünülebilir.
  Genel ilkeler özünde isteğe bağlıdır yani psikologlar,
  profesyonel rollerini sergilerken görüşlerini bu yol gösterici
  ilkelere göre oluşturmalıdırlar. Etik standartlar ise, çok
  çeşitli profesyonel rollerde olan bütün psikologların
  uygulamaları için belirli kuralları içermektedir.
  Genel ilkeler, «psikologların inandıkları», etik standartlar
  ise «psikologların yapmak zorunda oldukları» şeyler olduğu
  düşünülebilir.
  Çatışan Etik Standartların Çözümlenmesinde Genel
  İlkelerin Kullanımı
  Örnek 1: 56 yaşında, kronik boyun ağrısı olan ticari bir hava
  yolu pilotu, ağrısına yönelik kullandığı ilaçlar karar yetisini
  bozmasına ve onu uykulu bir hale getirmesine rağmen,
  uçuşlarına devam etmektedir. Pilot işverenini veya yardımcı
  pilotları sağlık sorunları hakkında bilgilendirmemiş ancak bu
  durumu psikoterapistine söylemiştir. Pilot, uçuşlara devam
  etmenin başkalarının hayatını tehlikeye atabileceği
  gerçeğini kabul etmemektedir.
  Örnek 2: Bir psikoterapist, hastasının güvenliğini korumak
  için gizliliği ihlal etme yönünde bir karar vermiştir.
  Psikoterapist, fiziksel olarak sağlıklı ancak majör depresyonu
  olan ve o gece yarısı aracını sürme yönündeki bir niyeti
  olduğunu söyleyen hastasının hastaneye yatırılması için
  polisle irtibata geçmiştir.
  Bu örneklerde etik standartlar arasında olası çelişkiler var
  mıdır? Varsa psikologlar standartların özündeki değerler ile
  tedbirleri nasıl dengelemekte ve anlamlandırmaktadır?
  İntihara meyilli olan hasta, kendini öldürme yönündeki
  niyetinin polise ya da psikiyatrik acil müdahale ekibine açık
  edildiğinde mahremiyetinin ihlal edildiğini düşünebilir.
  Hasta ayrıca, psikoloğun niyetini korumak olsa bile, kendi
  rızası olmadan hastaneye kaldırılmasıyla özgürlüğünün
  kısıtlanarak kendisine zarar verildiğini düşünebilir.
  Bu örnekte olduğu gibi etik standartlardaki çatışmalara
  ilişkin çözümler her zaman belirgin değildir. Ancak,
  çatışmalar sıklıkla, hem kişi hem de toplum için,
  çoğunluğun iyiliği kavramına odaklanarak çözümlenebilir.
  İntihara meyilli hasta vakasında, hastanın mahremiyet ve
  özerk karar verme hakkına rağmen psikoterapi sürecinde
  hastanın gizliliğinin korunmasına nazaran, gerçekleşmesi an
  meselesi olan bir intihar girişimini engellemeye yönelik
  adımlar atmanın daha ivedi olduğu açıktır.
  İlk vakada bir psikoloğun görevini ve başkalarının
  haytalarını tehlikeye atacak bir eylemi karşısında hastasının
  gizliliğini ihlal etmesi hakkını içermesinin yanı sıra yasal
  mevzuatı ve sözleşmeyle ilgili konuları da içerdiği için daha
  karmaşıktır.
  Psikologlar APA Etik Kuralların etik standartlar bölümüne
  ciddi biçimde bağlılık göstermektedirler. Her bir bölüm,
  çalışmalarını sürdürürken psikologları yönlendiren belirli
  yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri
  içermektedir.
  İLKE A: YARARLI OLMAK VE ZARAR VERMEMEK
  Psikologlar birlikte çalıştıkları kişilere yararlı olmak için
  çabalamakta ve zarar vermemeye gayret etmektedirler.
  Psikologlar meslekleriyle ilişkili eylemlerinde, profesyonel
  olarak ilişki içerisinde oldukları kişilerin, etkilenen diğer
  insanların ve araştırmalarda kullanılan hayvan deneklerinin
  iyi oluşlarını ve haklarını koruma çabası içerisindedirler.
  Hastasıyla yetkin bir çalışma birlikteliği sağlaması adına bir
  psikoterapistin eğitilmesi ve aynı zamanda psikoloğun
  nesnelliğini ve dolayısıyla yetkinliğini kaybetmemesi adına
  hastasıyla romantik ya da arkadaşlık ilişkisi kurmasının
  yasaklanması örnek gösterilebilir. Kişisel ilişki ile mesleki
  ilişki arasında dengenin kurulması için önemlidir (Çoklu rol
  ilişkisine girilmemelidir).
  Psikologlardan kendi güçlerinin veya etkilerinin kötüye
  kullanımın neden olabilecek kişisel, finansal, sosyal,
  örgütsel ve siyasi faktörlerin farkında olmaları beklenir. Bu
  noktada danışanlar, hastalar, süpervizyon eğitimi alanlar,
  öğrenciler, katılımcılar gibi farklı kişilerden hizmet alan
  kişiler üzerinde güç farklılıkları söz konusudur. Örnek
  olarak; psikologlar bazen, eğitim veya yardım gerçeğini
  saklayıp bahaneler üretip güçlerini ve otoritesini haksızca
  kullanma eğiliminde olabilmektedirler. Psikologlardan
  ayrıca kendi fiziksel ve ruhsal sorunları ve bunların hastaları
  nasıl etkileyebilecekleri konusunda bir dikkat ve duyarlılığa
  sahip olmaları beklenmektedir.
  İLKE B: BAĞLILIK VE SORUMLULUK
  Psikologlar çalıştıkları kişilerle bir güven ilişkisi kurarlar.
  Onlar, topluma ve içinde çalıştıkları belirli topluluklara karşı
  profesyonel ve bilimsel sorumluluklarının farkındadırlar.
  Bağlılık ve sorumluluk ayrıca bilgilendirilmiş onam
  kavramını da içermektedir. Bu kavram uzun zamandır
  psikologlara, hastalarının, danışanlarının veya ondan
  hizmet alan diğer kişilerin hayatlarına nasıl bir müdahalede
  bulunacaklarını açıklama zorunluluğu getiren önemli bir
  kavramdır. Ücretlendirme, tedavinin yaklaşık süresi,
  kuramsal yönelim, seans aralıkları vs. bilgilendirme
  memnuniyetle karşılayacaklardır. Okul sistemleri veya ticari
  işletmelerle danışmanlıkta bulunan psikologlardan da
  ayrıca ortaya koyacağı hizmet hakkında bir çeşit
  bilgilendirilmiş onam sağlaması beklenir. Psikologlar,
  sözlerini yerine getirmekle, bir anlaşma veya kontrat
  evrağında güvene dayalı ilişkinin doğasını açıklayarak
  görevini bağlılıkla yerine getirmekle yükümlüdür.
  Bu genel ilke ayrıca terapistlere diğerlerinin çıkarına en
  uygun şekilde hizmet vermelerini, ihtiyaç olduğu takdirde
  de onları başka meslektaşlara veya kurumlara sevk etmeye
  hazır olmalarını tavsiye eder. Kısacası, danışan için en iyisi
  olacak şekilde hizmet vermek zaman zaman herhangi bir
  karşılık olmadan hizmet vermeyi de gerektirebilir.
  Bu kesin bir gereklilik olmasa da psikologlara, belirli
  durumlarda desteklerini herhangi bir ücret ya da kişisel bir
  karşılık beklemeden yapmaları tavsiye edilir. Ekonomik
  olarak sorun yaşayan danışan ve hastalar, sınırlı ekonomik
  kaynakları olan okullar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve
  psikolojik hizmetten fayda sağlayacak ancak onun için
  ödeyecek hazır parası bulunmayan kuruluş ve kişiler için
  böylesi bir hizmet önemli bir yarar potansiyeline sahiptir.
  İLKE C: BÜTÜNLÜK
  Psikologlar, bilimde, eğitimde ve psikoloji uygulamalarında
  doğruluğu, güveni, dürüstlüğü sağlamanın peşinde
  olmalıdır. Bu aktiviteler sırasında çalmaz, aldatmaz,
  sahtekarlığa yeltenmez, gerçekleri saptırmaya yönelmez.
  Psikologlar vaatlerini sürdürmeye çabalar ve mantıksız ya
  da açık olmayan vaatlerden uzak dururlar.
  Faydayı en fazlaya ve zararı en aza düşürmek için
  aldatmanın etik olarak maruz görülebildiği durumlarda,
  psikologların böylesi yöntemlerin gerekliliği, olası sonuçları,
  bu yöntemlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir
  güvensizlik durumunu ya da diğer zararlı etkileri
  düzeltmeye yönelik sorumluluklarını düşünme konusunda
  ciddi zorunlulukları vardır (APA,2010).
  Bütünlük kavramı psikolojinin tüm uygulama alanlarında,
  bütün psikolojik rollerde doğruluğu, dürüstlüğü ve güveni
  teşvik etmeyi kapsamaktadır. Bütünlük anlayışıyla
  uygulama yapmak, psikologların görevlerini sürdürürken
  farkında oldukları ve olmadıkları aldatma ve çatışmalardan
  kaçınmaları anlamına gelmektedir. Bütünlük ilkesinin ihlali
  başkalarına zarar vermesiyle sonuçlanabilir. Örneğin; bir
  araştırma çalışmasında olası katılımcılardan en başta bilgiyi
  saklayan bir araştırmacı gösterilebilir.
  Duygu bozukluğu, çocukluk döneminde bir istismar veya
  böylesi etkileyici uyaranlara maruz kalma sırasında
  disosiyatif tepkileri ya da panik duygularını açığa
  çıkarabilecek bazı travmatik yaşantılar söz konusu ise
  yapılan bu kasıtlı aldatmadan kaynaklanacak zarar olasılığı
  artacaktır. Bütünlük ilkesinde araştırmacıların psikolojik
  araştırmaların başlangıcında doğru bir bilgilendirilmiş onam
  sağlama zorunluluğu vardır. Psikologlar vaatlerini yerine
  getirmeli ve tabiatı gereği mantıksız ya da belirsiz
  yükümlülüklerden kaçınmalıdır. Faydayı en üst düzeye
  çıkarmak ve zararı en aza indirmek için aldatmanın
  kullanılmasının etik olarak mazur görüleceği durumlara da
  değinmektedir. Araştırma sonuçlarının sağlamlığı için
  katılımcının çalışmanın gerçek amacıyla ilgili bilgilerden
  yoksun halini korumak isteyebilir. Bu durumda, bilinçli ya
  da bilinçsiz bir şekilde yanlı tepkiler vermemesi için
  bilgilendirilmiş onam sunarken test edilen araştırma
  hipotezleri hakkında katılımcıyı aldatmakla sağlanabilir.
  Araştırmanın amacının önceden, izin verilen uyku
  saatlerinde değişiklikler yapılarak oluşan yorgunluğunun
  kısa süreli bellek ölçümleri üzerindeki etkisini ölçmek
  olduğunun söylenmesi bu duruma bir örnek gösterilebilir.
  İLKE D: ADALET
  Hakkaniyet ve adaletin, bütün insanlara psikolojinin
  katkılarına erişme, onlardan fayda sağlama ve psikologlar
  tarafından uygulanan hizmetler, yöntemler ve işlemlerin
  kalitesinde eşitlik hakkını verdiğini bilirler.
  Psikologlar mantıklı yargılamalar yapar ve olası ön
  yargılarının, yetkinliklerinin ve uzmanlıklarının
  sınırlılıklarının, adil olmayan uygulamalar yapmaya ya da
  yapılanları görmezden gelmeye neden olmadığını garanti
  etmek adına bazı önlemler alırlar (APA,2010). Adalet
  kavramının psikolojiye uygulanması, psikolojinin kültüre
  sunmak durumunda olduğu katkılara herkesin eşit
  erişiminin olmasını ve bu katkılardan aynı faydayı sağlama
  hakkına sahip olmasını gerektirir. Eğitim veren, araştırma
  yapan, terapi ve danışmanlık hizmeti sağlayan psikologların
  sorumluluğu, kamunun kendilerine erişimlerini en üst
  düzeye çıkarmak için gerekenleri yaparak bu ilkeye saygı
  göstermektir. Kişisel danışma ya da eğitimden,
  bünyesinden karar verme süreçleri ve politika geliştirmenin
  insanların büyük bir kısmı üzerinde önemli etkileri
  olabilecek medyada ya da idari veya devletle ilgili
  kurumlarda çalışmak gibi büyük oranda halka dayalı
  aktivitelere kadar uzanan çeşitli hizmetler sağlamakla
  mümkün olabilmektedir.
  Öğrencilerin çoğu etnik azınlık grubundan oluşan ve okulu
  bırakma oranı yüksek olan şehrin genellikle yoksul
  kesiminin bulunduğu bir lisede görev yapmakta olan okul
  psikoloğunu ele alırsak; bu psikolog etnik köken, cinsiyet,
  değerler veya sosyoekonomik özelliklere bakmaksızın
  bütün öğrenciler için test uygulamaları, danışmanlık,
  bireysel eğitim planlarının oluşturulması gibi psikolojik
  hizmetleri sağlamaya çalışmak gibi bir zorunluluğu vardır.
  Psikologlardan, psikolojik hizmetlerin herkes için
  erişilebilirliğini azaltan siyasi ya da örgütsel faktörlere de
  dikkat etmelerini istemektedir. Örneğin; okula iki dil bir
  hoca ya da rehber öğretmen alınması öğrencilere yardım
  sağlayacaktır.
  Bu ilke ayrıca, psikologlardan ya psikolojik hizmetlerin
  herkes için erişilebilirliğini azaltan siyasi ya da örgütsel
  faktörlere de dikkat etmelerini istemektedir. Örneğin; eğer
  bir okulda yönetim tarafından Latin kökenli öğrencilere
  karşı sistematik bir ön yargı söz konusu ise okulun
  psikoloğu, fakülte ve yönetim içerisinde duruma ilişkin
  farkındalığı arttırabilecek şeyler yapmalı ve okula iki dil
  bilen hocaların ya da rehber öğretmenin alınması gibi Latin
  kökenli öğrencilere yarar sağlayacak değişiklikler
  konusunda teşvik edici olmalıdır.
  İnsanların psikoloji alanında yapılan ilerlemelere ve bu
  alandaki profesyoneller tarafından sunulan hizmetlerden
  yararlanma hakkına sahip olduğunu belirtir.
  Herkesin psikolojiye ulaşması
  Dezavantajlı gruplara yönelik eşit muamele
  Erişilebilirliği azaltan siyasi ya da örgütsel faktörler
  İLKE E: KİŞİLERİN HAKLARINA VE ONURUNA SAYGI
  Psikologlar insanların değerlerine, onuruna ve mahremiyet,
  gizlilik, özerklik haklarına saygı gösterirler. Psikologlar,
  hassasiyetleri, özerk olarak karma yetilerini bozacak birey
  veya toplulukların iyi oluşları ve haklarının korunması için
  gerekli özel önlemlerin farkındadırlar.
  Psikologlar; yaşa, cinsiyete, cinsel kimliğe, ırka, etnik
  kökene, kültüre, ulusal kökene, dine, cinsel yönelime,
  engellilik durumuna, dile ve sosyoekonomik düzeye dayalı
  farklılıkların farkındadır ve uygulamalarda bunları dikkate
  alır. Bu farklılıklara karşı önyargılı davranmaz, önyargılı
  aktivitelere bilerek katılmaz ve göz yummaz (APA,2010).
  Yatan hastalar farklı muamele yapılan bir ortamda çalışan
  bir psikoloğun sadece kötü uygulamalarda bulunmaktan
  kaçınma değil, aynı zamanda başkaları tarafından
  gerçekleştirilen bu tip uygulamalara göz yumarak
  görmezden gelmekten kaçınmaya ilişkin yükümlülüğü de
  vardır. Psikologlardan, mümkün olan durumlarda, etik
  standartların ihlaline ve hastanede öğrendikleri hasta
  haklarına dikkat çekmeye yönelik adımlar atması beklenir.
  Böyle bir ortamda düzenleyici bazı girişimlerde
  bulunmadan ya da etik, yasal ve ilişki kurumsal
  zorunlulukların tanıtımlarını yapmadan çalışmaya devam
  etmek tüm kötü uygulamalara göz yummak demektir.
 10. Öğretim görevlisi olan psikolog doktor ders verdiği sınıf için özel bir oturma planı
  yapmış ve öğrencilerin hep aynı sıralarda oturmalarını istemişti. En ön sıraya da
  maksatlı olarak bir kız öğrenciyi yerleştirmişti. Bir yakın arkadaşına da bu yaptığını
  açıklarken, söz konusu kızın sürekli kısa etek giyindiğini ve dikkatsizce hareket
  ettiğini itiraf etmişti. Arkadaşı onun bu davranışının soru işareti doğurabileceğini
  belirttiğinde de, öğretim görevlisi, arkadaşına “sen açıkça yaşlanmışın arkadaş”
  demişti. Bu psikoloğun davranışı hangi etik ilkelere aykırıdır?
 11. Bir psikolog doktor bir danışanının Etik Kurula başvurma tehdidinde
  bulunmasıyla çok şaşırmıştı. Psikolog bu danışanını bir süre önce bahçıvan olarak
  işe almıştı. Çünkü danışanı akıl hastanesinden yeni taburcu olmuştu, iş deneyimi
  yoktu, başka bir iş bulamamıştı ve zor durumdaydı. Psikolog danışanına büyük bir
  yardımda bulunduğunu düşünerek onu işe almıştı. Ancak, bir süre sonra danışanı
  bahçıvanların kendi aldığı gibi asgari ücretten daha fazla gelir elde etmeleri
  gerektiğini belirterek işvereninden şikayetçi olmuştu. Bu durumunu mesleki etik
  açısından nasıl yorumlamak gerekir?
 12. Önemli miktarda intihar düşünceleri dile getiren ve intihara dönük davranışlar
  içinde bulunmuş bir danışan, bir terapi seansı sırasında alışık olmadık biçimde
  donuk görünüyordu ve terapiyi bıraktığınısöyledi. Psikolog danışanının hayatındaki
  stres kaynaklarının farkındaydı ve onun apatik (duygusuz) durumundan
  endişeleniyordu. Şimdiki görünümündeki sakinliğin bir düzelme işareti olmaktan
  ziyade, kendini öldürme kararlılığının bir göstergesi olabileceğinden
  endişeleniyordu. Psikolog adamı planları hakkında sorguladı ama cevaplar da
  belirsizdi. Kendine zarar vereceğine dair endişeleri inkar ediyordu. Danışan seans
  bitmeden 15 dakika önce yerinden sakince kalkıp affını istedi. Burada psikolog ne
  yapmalıdır? Bir taraftan parasını almakta olduğu danışana “terapiyi
  bırakmamalısın” mı demelidir? Danışanın refahı ve iyiliğini nasıl gözetmelidir?
 13. ve 6. HAFTA
  PSİKOLOJİDE ETİK İLKELER
  ETİK KAVRAMLAR
 • YETKİNLİK
 • BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM
 • ZARAR VE SÖMÜRÜDEN KAÇINMA
 • GİZLİLİK
  YETKİNLİK/YETERLİLİK
  Klinik yetkinlik, hizmet verilen kişi ya da topluluğun iyiliği
  için iletişimin, bilginin, teknik becerilerin, klinik
  muhakemenin, duyguların, değerlerin ve günlük
  uygulamalardaki yansımaların daimi ve mantıklı olarak
  kullanımı olarak tanımlanabilir.
  Psikologlar, yetki sınırları içerisinde kalarak psikoterapide,
  süpervizyonda, araştırmalarda veya diğer ortamlarda
  etkileşim halinde oldukları insanların yaşamlarında olumlu
  değişiklikler yaratma ihtimalini en üst seviyede tutarlar.
  Aksi halde, yetkinlik sınırlarının dışına çıkmak diğerlerine
  zarar verme ihtimalini arttırır.
  Yetkinlik, psikologlara karşı etik şikayetler öne
  sürüldüğünde sıklıkla atıfta bulunulan standartlardan
  biridir. Psikologlar için yetkin olmama durumunu
  gösterebilecek birçok yol vardır:
  ⎯ Bir kimyasal bağımlılık danışmanı, intihar girişimi
  geçmişine sahip ve depresyonu olan alkolik bir adamı
  uygun olmayacak şekilde değerlendirebilir ya da onu
  gerekli durumlarda hastaneye yatırma konusunda
  başarısız olabilir (klinik yetkin olmama).
  ⎯ Bir terapist, Asyalı bir kadının göz temasından kaçmasını
  bir utanç ya da çekinme işareti olarak yorumlayabilir ve
  terapi şeklini buna uygun olarak değiştirerek zaten
  kaygılı olan danışanını yabancılaştırabilir (kültürlerarası
  değerlendirmede yetkin olmama).
  ⎯ Bir evlilik terapisti, çiftlerden kadın olana arkadaşça
  yaklaşırken, çifte sanki boşanacaklarmış gibi davranabilir
  ve kadını cuma günü öğleden sonra iş çıkışında yürüyüşe
  davet edebilir (uygun sınırların korunmasında yetkin
  olmama).
  ⎯ Bir araştırmacı, daha fazla katılıma elde edebilme
  umuduyla onam formunda çalışmanın psikolojik sorun
  yaratma riskini olduğundan az gösterebilir (yeterli bir
  bilgilendirmiş onam sağlanması konusunda yetkin
  olmama).
  ⎯ Televizyonda çıkan bir psikolog, İnternet pornografisine
  olan bağımlık konusundaki yenilikçi tedavi yönteminin
  değerini olduğundan yüksek gösterebilir (medya
  sunumunda yetkin olmama)
  Psikologların her zaman, kişisel ruh sağlıklarını ve
  profesyonel yetkinliklerini sürdürme veya durumu
  iyileştirecek adımlar atmaya ilişkin etik zorunluluklarının
  olduğu ileri sürülebilir. Bu adımlar, eğitimlere ya da kitap ve
  diğer eğitimle ilişkili aktivitelere katılım, internet üzerinde
  eğitimler, çalıştaylar katılım, bireysel ya da grup danışması
  almayı ya da psikoterapi arayışı içinde olmayı içerebilir.
  TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ ETİK YÖNETMELİĞİ’NDE
  YETKİNLİK/YETERLİLİK
  Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği TPD İstanbul
  Şubesi Etik Komisyonu tarafından hazırlanan yönetmelik
  TPD Etik Kurulu tarafından son haline getirilmiş ve
  18.04.2004 tarihinde yapılan TPD Genel Kurulunda kabul
  edilmiştir.
  5 İLKE VE KURAL
 1. YETKİNLİK /YETERLİLİK
  Psikolog, uluslararası standartlar düzeyinde ve T.C.
  Psikologlar Meslek Yasasının (yasalaştığında) ve Türk
  Psikologlar Derneği’nin gerekli gördüğü koşullara uygun
  yasal eğitimi alıp yetkinliğini elde etmek ve en yüksek
  düzeyde tutmaya devam etmek sorumluluğunu alır. Kendi
  kişisel ve profesyonel özellikleri ve becerileri ile geliştirmesi
  gereken yönlerinin bilincine varmaya çalışır ve kendini
  geliştirmek için uygun adımları atar. Psikolog, bu farkındalık
  doğrultusunda belli bir görev üstlenirken gerçekçi bir
  şekilde kendi yetkinliğini değerlendirmekle yükümlüdür.
  1.1 Yetkinlik ve Yetkinliğin Sınırları: Psikolog, uluslararası
  standartlara, T.C.’nin Yükseköğrenimle ilgili yasalarının
  öngördüğü eğitim veya denklik koşullarına göre verilen,
  T.C. Psikologlar Meslek Yasasının ve Türk Psikologlar
  Derneği’nin koşullarına uygun yasal eğitimi alıp yetkinliğini
  elde eder ve sadece yetkinliğini elde ettiği alanda eğitimi,
  kişilik özellikleri, deneyimi ve becerileri çerçevesinde çalışır.
  1.2 Yetkinliğin Korunması ve Geliştirilmesi: Psikolog,
  yetkinliğini korumak ve geliştirmek amacı ile alanı için
  gerekli olan resmi eğitimin yanı sıra; sürekli olarak
  alanındaki bilimsel gelişmeleri ve gerekli eğitimleri takip
  eder ve bunları deneyimi ile birleştirir.
  1.3 Yetkinliğini Değerlendirmek: Psikolog, kendi uzmanlık
  alanı kapsamındaki herhangi bir alt uzmanlık alanında
  herhangi bir çalışmaya girişmeden önce; bu alan için yeterli
  mesleki bilgi, donanım, deneyime sahip olup olmadığını
  değerlendirir. Eğer psikolog kendini bu konuda yetkin
  bulmuyorsa; kendini geliştirmek için eğitim ve/veya
  süpervizyon alarak çalışabilir. Yetkin olmadığına karar
  veriyor ise; hizmet alacak kişi ya da kurumu yetkin bir
  meslektaşına havale eder.
  1.4 Çalışmayı Engelleyen Koşullar: Psikolog, işini yapmasını
  engelleyen kişisel güçlükler yaşadığına (örneğin: bir klinik
  psikoloğun yas, hastalık, vb. bir sebeple psikoterapiye
  devam edemediği durumlar) karar verirse; bu durumu etik
  biçimde çözümleyecek girişimlerde bulunur.
  1.5 Etik Farkındalık: Psikolog, Türk Psikologlar Derneği
  tarafından kabul edilmiş olan Etik İlke ve Kuralları bilmek,
  ikilemler karşısında hangilerini işleteceğine karar vermek,
  gerektiğinde etik karar verme sürecini harekete geçirmek
  ve tıkandığı noktalarda danışmak sorumluluğu olduğunun
  farkındadır. Bunu gerçekleştirmek için uygun adımları atar.
  Psikologların iyi bilmesi gereken dört yetkinlik alanları:
 2. Yetkinliğin kazanılması ve sürdürülmesi.
 3. Yetkinliğin sınırları içinde kalmak.
 4. Uygulamalarda ve araştırmalarda insana ilişkin
  farklılıklar konusunda yetkinlik.
 5. Yetkinlik standardının olmadığı durumlarda diğerlerinin
  iyi oluşunun korunması.
  Yetkinliğin Kazanılması ve Sürdürülmesi
  Psikologların en önde gelen sorumluluklarının uluslararası
  standartlar düzeyinde ve Türk Psikologlar Derneğinin
  gerekli gördüğü koşullara uygun yasal eğitimler almak
  suretiyle yetkinlik elde etmek ve daha sonra da bunu en
  yüksek düzeyde tutmayı sürdürmek olduğunu belirtir.
  Kanıta Dayalı Uygulamalar
  Etkili psikolojik hizmetleri teşvik etme ve deneysel olarak
  desteklenmiş psikolojik değerlendirme, vaka formülasyonu,
  terapötik ilişki ve müdahale ilkelerinin uygulanmasıyla halk
  sağlığı geliştirme amacına sahiptir (APA, 2006, A.34).
 • Değerlendirme, tanıya ilişkin yargılama, sistematik vaka
  formülasyonu ve tedavi planlaması
 • Klinik karar verme, tedavi uygulamaları ve hastanın
  sürecinin izlenmesi
 • Kişiler arası uzmanlık
 • Sürekli öz yansıtma ve yeni becerilerin kazanılması
 • Uygulamalı ve temel psikoloji bilimindeki araştırma
  bulgularının kullanılması ve değerlendirilmesi
 • Bireysel, kültürel ve bağlamsal farklılıkların tedavi
  üzerindeki etkisinin farkında olma
 • İhtiyaç duyulduğunda mümkün olan kaynak arayışı
  içinde olma (alternatif hizmetleri tavsiye etme)
 • Klinik stratejiler için güçlü ve mantıklı bir izaha sahip
  olma (ör., sorunun tedavisine planlı bir yaklaşım, vaka
  formülasyonuna güven, tedavi yöntemlerinin etkililiğini
  destekleyen araştırmalar).
  Uygulama Rehberleri
  Bu rehberler farklı bağlamlarda çalışan psikologlara yardım
  ve uygulamaya yönelik tavsiyeler sağlamaktadır. Bir etik
  kuralı olması gerektiğinden daha fazla ayrıntılandırırlar.
  Rehbere uyma konusundaki başarısızlık bir cezaya sebep
  olmaz fakat daha sonra adli ortamlarda sorulması
  ihtimaline karşı neden böyle bir davranışta bulunduğuna
  ilişkin iyi geliştirilmiş mantıklı sebeplere sahip olmalıdır.
  Araştırma, Yayın ve Etik Kurul
  Bu standartlar, araştırma, planlama, bilgilendirilmiş onam,
  katılımcılara gönüllülükleri için teşvik, aldatma,
  bilgilendirme, hayvan araştırmaları, sonuçların
  raporlanması, intihal, araştırma verisinin paylaşımı gibi
  alanlar için bazı kural ve yönlendirmeler sunmaktadır.
  Araştırmacılar, bir araştırma planlama, yürütme ve
  araştırma görevlilerinin kullanılması konusunda etik
  standartlara uymak zorundadır. Araştırma tasarlanması ve
  uygulanmasının bilimsel yönü açısından araştırmacılar,
  katılımcılarla nasıl etkileşimde bulunacakları, başlangıçta
  kapsamlı bilgilendirilmiş onam sağlama, zarar vermekten
  kaçınma, aldatmaya ilişkin alternatifleri göz önünde
  bulundurma, bilgilendirme, sonuçları sunma ve diğer
  konularda dikkatli olması gerekmektedir.
  Şu an tedavi gören hastalarıyla klinik bir araştırma yapma
  arzusunda olan terapist etik ikileme bir örnektir. Bu durum,
  iki rolün potansiyel olarak zıt amaçlara sahip olması
  nedeniyle çıkar çatışmasına neden olacaktır. Bir terapist
  olarak, psikoloğun birincil görevi katılımcıya mümkün olan
  en iyi bakımı sağlamaktır. Eğer terapist-araştırmacı,
  araştırmasında hastalarının katılımcı olmasına karar verirse,
  terapist ve araştırmacı olarak sahip olduğu rolleri,
  danışanın çıkarına en iyi şekilde edemeyebilecek, ancak
  araştırmanın amacını gerçekleştirme yönündeki istekleri ile
  çatışma içerisine sokmaktan uzak duracak bazı önlemleri
  almak durumundadır. Çıkar çatışmalarından uzak durmanın
  en iyi yolu terapist-araştırmacıyla doğrudan ilişki içerisinde
  olmayan hasta ya da danışanları araştırmaya almaktır;
  terapist kendi hastasıyla araştırma yürütmemelidir.
  Akademik ve Eğitim Ortamları
  Lise, lisans ya da lisansüstü düzeydeki eğitim ortamlarında
  bulunan psikologlar, öğrencilerini, eğitimlerinin çeşitli
  gelişimsel aşamaları yoluyla geliştirecek şekilde eğitmeli,
  yönlendirmeli ve onlara süpervizyon vermelidir. Her
  uzmanlık alanında olduğu gibi eğitim veren psikologlar,
  güncel mesleki alanyazını takip ederek sürekli eğitimlere
  katılarak bilgilerini güncel tutmaya ilişkin bir yükümlülüğe
  sahiptir.
  Yetkinlik Sınırları İçerisinde Kalmak ve Yöntemlerin
  Sınırlılıkları
  Etik kurallar; psikologlardan terapist, araştırmacı,
  öğretmen, süpervizör vb. olarak yetkinlik alanlarının
  sınırlan içinde kalmalarım istemektedir. Yetkinlik, bir kişinin
  formel eğitimi, süpervizyonu (çalışma lisansı olmayanlar
  için), danışmanlıkları (çalışma lisanslı uygulayıcılar için),
  sürekli eğitimleri, bağımsız çalışmaları ve profesyonel
  deneyimleri ile ölçülebilir. Bu kuralın bir parçası olarak
  psikologlar kullanım amaçlarını aşan kanıta ve deneysel
  veriye dayalı yöntem ya da müdahaleleri kullanmaktan
  uzak durmalıdırlar.
  Bir büyükşehirde görev yapan psikolog, saatler önce
  kendisini beyzbol sopasıyla tehdit eden 14 yaşındaki bir
  erkek çocuğun babasından acil bir telefon alır. Çocuk, ayrıca
  oturma odasındaki masayı parçalamış, odasının duvarlarına
  sertçe vurarak duvarda delikler açmış ve her seferinde
  babasına küfredip ona bağırmıştır. Ayrıca son aylarda
  çocuğun davranışlarında, öğle saatlerinde evde bulunmama
  ve babasının daha önce hiç tanışmadığı, çocuktan yaşça
  büyük arkadaş gruplarıyla takılma gibi bazı değişiklikler de
  olmuştur. Psikolog, ergen çocuğu tedavi etmemiştir ancak
  acil bir müdahalenin önemli olduğunun farkına varmıştır.
  Psikolog, bir tedavi girişiminde bulunmak yerine, kişiyi ergen
  ve aile terapisi konusunda uzman olan şehirdeki bir başka
  psikoloğa yönlendirmiştir.
  Bir kişi eğer geniş ruh sağlığı hizmetlerinden yoksun bir
  şehirde uygulamalarını yapıyorsa bu kişinin bütünüyle
  yetkinlik alanı içerisinde devam etmesi bazen zor
  olabilmektedir. Eğer yukarıdaki olayda bahsedilen terapist,
  Oklahoma’daki küçük bir kasabaya taşınmış ve özellikle
  lisansım henüz elde etmiş, çok az klinik deneyimi olan biri
  olsaydı kendisinin eğitim ve uzmanlık alanının dışına
  çıkmasını gerektirecek birçok durumla karşılaşabilirdi.
  Böyle bir ortamda, hastalarına en iyi tedaviyi uygulamak
  için psikoloğun telefon görüşmeleri ya da video
  konferanslarıyla deneyimli klinisyenlere danışması, İnternet
  üzerinden yapılan eğitim seminerlerini takip etmesi,
  mümkün olan her durumda çalıştaylara katılması ve olası
  diğer fırsatları da avantaja dönüştürmesi, yeteneklerini
  geliştirmek için önemli olacaktır.
  Uzmanlığının sınırlarının farkında olarak bir psikolog,
  uyguladığı stratejilerle, müdahalelerle ve tekniklerle neyin
  başarılabileceği ve mantıklı beklentilerin ne olması
  gerektiğini bilmelidir. Etkililik anlamında kısıtlı kanıtlara
  sahip olanlar, uzmanlığın sınırlarının farkına varamayanlara
  en açık örnekleri oluşturmaktadırlar. Ancak bazen hasta,
  farkında olmadan terapisti yetkinlik sınırlarının dışına
  çıkmaya itebilir.
  Üç aydır depresyon hastası genç bir adamı tedavi etmekte
  olan ve adamla iyi bir terapi ilişkisine sahip terapiste, hastası
  hassas bağırsak sendromunun belirtilerini tedavi etmesi için
  hipnoz tekniğini kullanıp kullanamayacağını sorar. Adam,
  yöntemle ilgili olarak internet üzerinden okumalar yapmıştır
  ve başka eyaletteki bir arkadaşı aynı rahatsızlık için hipnozun
  harika sonuçlar verdiğini söylemiştir. Genç adam terapistine
  güvenmekte, ondan hoşlanmakta ve terapistinin kendisine
  hipnoz yapma konusunda istekli olacağını düşünmektedir.
  Terapist, önceki yıl hipnoz konusunda bir çalıştaya
  katılmasına ve böyle bir uygulamanın varlığından haberdar
  olmasına rağmen hassas bağırsak sendromunun tedavi
  protokolü hakkında özel bir eğitime sahip değildir. Terapist
  o anda, hassas bağırsak sendromu konusunda yeterince
  eğitiminin olmadığım belirterek bu konu hakkında eğitimli
  bir sağlık hizmetleri uzmanına ulaşmayı deneyeceğini veya
  gerekli eğitimi alacağım ifade ederek bu isteği akıllıca
  reddetmiştir.
  Çocukluk dönemi cinsel istismarına ilişkin kabusları olan bir
  panik bozukluk hastası, terapistinden hipnozla panik
  durumunu tedavi etmesini ve “istismar geçmişi hakkında bir
  şeyler öğrenmesini” talep etmiştir. Hasta, hipnozu
  kullanmanın geçmişini aydınlatmak için bir araç olduğunu
  düşünüp terapistinin yeteneğine güvense de hipnozun yanlış
  kullanımının çocukluk dönemi cinsel istismarına ilişkin
  tamamıyla hatalı olabilecek bir “anı” yaratabileceğini
  anlayamayabilir.
  Başkaları, belirli müdahaleleri yürütme konusunda bir
  psikoloğun yeteneklerine güvense de terapistin kendi yetki
  sınırlarını, bir hastanın isteğini ne zaman reddedeceği ve
  onu daha yetkin bir klinisyene yönlendirmeye karar
  vermesi gerektiğini bilme konusunda bir yükümlülüğü
  vardır. Bazen eş danışmalar terapistinin belirli durumlarda
  gerekli yeterliğinin olup olmadığım belirlemek için yardımcı
  olabilir.
  Teknoloji
  Teknoloji kullanımı psikologları bazen kendi yetkilerinin ya
  da yöntemlerin sınırlarının dışına çıkmaya itebilir. Daha
  önce hakkında yüz yüze olacak şekilde herhangi bir
  değerlendirme yapılmamış ve kişilik bozuklukları gibi ciddi
  psikopatolojileri olan bireylere, e-posta ya da telefon
  aracılığıyla uzun süreli psikoterapi hizmeti sağlayan bir
  terapist bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Terapist
  yetkin bir kişi olsa da, yeteneklerini etkililiğin asla
  kurulamayacağı bir ortamda kullanma girişiminde olabilir.
  Manik epizodları olan veya paranoid kişilik bozukluğu olan
  alkolik bir kişi ile yalnızca telefon ya da internet ortamı
  üzerinden tedavinin sürdürülmesi mümkün olabilir ya da
  olmayabilir ancak şimdiye kadar bu konuda görgül kanıtlar
  eksiktir.
  Yine de bir hasta; psikoloğun güvence vermesi, danışma
  için bir ödeme yapmış olması ya da kendisine yardım
  edilmesi beklentisiyle böyle bir sürece başlamış olabilir.
  Buna karşın, terapistin bilinen yöntemleri elektronik
  ortamda kullanmasıyla, hiçbir ilerleme sağlanamaması ya
  da çok az ilerleme sağlanması veya hastanın ruh sağlığının
  kötüye gitmesi olasılığı olacaktır.
  Terapistler, hastalarına hizmet sağlarken yeni teknolojilerin
  ve yaratıcı yolların farkında olmalıdır. Ancak bu yeni
  yöntemlere her zaman dikkatle yaklaşmalı ve bu
  yöntemleri kullanırken hastaların zarar görmesini
  engellemek adına gerekli adımları atmalıdır. Herhangi bir
  standardı olmayan yeni teknikler ve müdahale yöntemleri
  kullanılırken hastanın korunması bu bölümün sonunda ele
  alınacaktır.
  Değerlendirme
  Psikolojik değerlendirme, özellikle adli bir durum söz
  konusu ise bir kişiyi yetkisinin dışına çıkmaya itebilecek bir
  alandır. Psikologlara bir rehberlik sağlaması adına, APA ilk
  olarak 1954’te Psikolojik Testler ve Tanı Yöntemleri İçin
  Teknik Öneriler’i yayımlamış ve bugüne kadar bu belgeyi
  revize etmiştir. En yakın revizyon, Amerikan Eğitim
  Araştırma Birliği ve Eğitimde Ölçme Ulusal Konseyinin ortak
  girişimiyle, Eğitimsel ve Psikolojik Testler İçin Standartlar
  adıyla 1999 yılında yapılan yayındır. Psikologların testleri
  uygun şekilde ve testin amaçları ve sınırlılıklarını –
  güvenirlik, geçerlik, normatif istatistikler ve testin
  kullanımına ilişkin bilgi veren diğer faktörler- farkında
  olarak kullanması önemlidir.
  Beş yaşındaki oğlunun velayetini, istismar edici eski
  kocasından alma girişiminde olan bir ebeveynin
  değerlendirilmesi için tek dayanak olarak Wechsler
  Yetişkinler için Zekâ Testi’nin kullanılması örneğini ele
  alalım. Böyle önemli bir yasal durumda bir zekâ testinin
  sonucuna göre hareket ederek ruhsal sağlığı ve ebeveynlik
  becerisini daha iyi değerlendirebilecek başka bir testi
  kullanmayarak bir psikolog, danışanının durumu üzerinde
  olumsuz bir etkiye neden olabilir. Psikoloğun tercih
  edebileceği birçok geçerli ölçüm aracı mevcuttur ve
  psikolog her zaman normları olan testin amaçlarının
  bilincinde olmalıdır. Dahası bir psikolog, standardize
  edilmiş herhangi bir testi bulunmayan belirli yaşa,
  cinsiyete, ırka, etnik ya da azınlık gruba, kültüre mensup
  veya fiziksel ya da ruhsal sorunları olan kişileri
  değerlendirirken raporlarında dikkatli yorumlamalarda
  bulunmalı.
 1. PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRMELER İLE İLGİLİ ETİK
  KURALLAR
  8.1 Değerlendirmenin Temelleri
  (a) Psikolog, uygulama yaptığı örnekleme eşdeğer
  örneklemler üzerinde güvenirliği ve geçerliği sınanarak
  oluşturulmuş değerlendirme araçlarını kullanır.
  (b) Psikolog, değerlendirmeyi yapılandırırken ve uygun
  araçları seçerken; kullanılan araçların kültüre uygun ve
  duyarlı olduğundan emin olur. Değerlendirilen kişinin
  kültürel, sosyal özelliklerinin ve anadilinin test sonuçlarını
  etkileyebileceğinin farkındadır. Bu nedenle test sonuçlarına
  ilişkin görüşlerini bildirirken yapılan değerlendirmenin bu
  özelliklere bağlı olarak ne derecede etkilenmiş olabileceğini
  bildirmekle yükümlüdür.
  (c) Psikolog değerlendirmelerini, önerilerini, raporlarını ve
  tanıya yönelik ya da değerlendirici izlenimlerini, adli
  psikolojik davalar da dahil, sonuçlarını kanıtlayacak yeterli
  bulgu, bilgi ve tekniklerle temellendirir.
  (d) Psikolog, bireylerin psikolojik özelliklerine ilişkin
  düşüncelerini; ancak izlenimlerini ya da sonuçlarını
  destekleyecek yeterli incelemeyi yaptıktan sonra oluşturur.
  Böyle bir incelemeyi yapmak tam olarak olanaklı değilse;
  psikolog çabalarını ve bu çabaların sonuçlarını rapor eder.
  Sınırlı bilgilerinin, görüşlerinin güvenirliği ve geçerliği
  üzerindeki olası etkileri kesinleştirir ve sonuçlarının ya da
  önerilerinin türünü ve kapsamını uygun bir şekilde sınırlar.
  8.2 Değerlendirmelerin Kullanımı
  Psikolog değerlendirme tekniklerini, görüşmeleri, testleri
  ya da araçları tanı yada araştırmaya uygun bir şekilde
  uygular, puanlar, yorumlar ve kullanır.
  Öğretim ve Eğitim
  Ortaokulda, lisede, bir lisans programında ya da
  profesyonel bir psikoloji okulunda eğitim verirken
  profesyonel sınırlar içinde kalmak bazen zorlayıcı olabilir.
  Lisans düzeyinde, birini aşırı zorlamak ya da daha önce o
  dersi hiç vermemiş olmasına rağmen meslektaşının ders
  anlatma sorumluluğunu son dakikada kabul eden bir
  öğretmenin yetkinlik alanının sınırını tehlikeye atması gibi
  riskler olabilir.
  Eğitimde bir başka etik mesele konusunda, görevine yeni
  başlamış bir öğretmen örneği verilebilir. Bu öğretmenin,
  öğrencinin grup süreçlerini daha iyi kavrayabilmesi
  amacıyla kişinin kendini açma sürecini içeren “terapi
  grupları” gibi deneyimlerinden oluşan bileşenleri ders
  kapsamına dahil ettiğini düşünelim. Bir gün sınıfta eğitici,
  başka bir gün ofisinde grup terapisti olan bu eğitimci,
  öğrencilerini kafa karıştırıcı durumlar içine sokabilir. Bir
  sonraki hafta öğrencilerin akademik performanslarını
  değerlendirecek olan aynı otorite figürü, öğrencilerden
  grup terapisi deneyimine katılmalarını isteyebilir. Bu durum
  her iki rolünde de nesnelliğinden ödün veren eğitimci için
  bir çoklu rol ilişkisine neden olacaktır ve böylece geçmiş
  travmatik yaşantılarla baş etmeye çalışan öğrenciler grup
  dinamiklerinden yarardan çok zarar görebilirler.
  Klinik Süpervizyon
  Doktora öncesi ya da sonrası klinik süpervizyon, psikoloji
  eğitiminin çok önemli bir parçasıdır. Lisanslı psikologların
  süpervizyon sürecine dâhil olan başarılı teknikleri
  öğrenmeleri için mümkün olan eğitim ve çevrim içi
  kaynakların sayısı giderek artmaktadır.
  Rodolfa’ya göre en az dört farklı süpervizörlük rolü vardır:
  öğretmen, terapist, danışman ve değerlendirici.
  Öğretmenlik rolünde, bir süpervizör, süpervizyon ve terapi
  için açık amaçları belirler, yönergeler verir, belirli beceriler
  ve vaka yönetimi üzerine yorumlar yapar, müdahale
  teknikleri, modeller ve çeşitli müdahalelerin mantığını
  açıklar, okuma ödevleri verir, tartışır ve terapi ortamındaki
  önemli olayları yorumlar.
  Terapötik rol, ihtiyaç duyulduğunda duygusal destek
  sağlamayı, duygularını ifade etmeleri konusunda
  süpervizyon alan öğrencileri cesaretlendirmeyi, hastalara
  karşı kişisel tepkilerini irdelemeyi (hastaya karşı aşırı
  belirgin ya da itici tepkiler), güven oluşturmayı, yansıtıcı
  dinlemeyi ve ilişki becerileri modellemeyi içermektedir.
  Bir danışman olarak süpervizör; terapist-hasta-süpervizör
  bağlamı sistemini izler, stratejik düzeyde müdahalelerde
  bulunur (sadece hasta değil, süpervizyon nasıl değişir) ve
  sorunları çözmek için süpervizyon alan öğrencilerle iş birliği
  içinde çalışır.
  Son olarak, bir değerlendirmeci olarak süpervizör,
  hedeflere ulaşabilmeyi ve süpervizyon alan kişiler
  tarafından öngörülen değişikliklerin bütünlüğünü
  değerlendirir; hasta ve süpervizyon alan kişinin gelişimini
  takip eder; bu kişilere güçlü ve zayıf yönlerini
  değerlendirme konusunda yardım eder; farkındalıklarını ve
  etik standartları uygulamalarını izler; kuramsal bilgilerin
  müdahale becerilerine ve bireysel yeteneklerine ilişkin geri
  bildirimlerde bulunur.
  Adli Meseleler
  Psikologlar; bilirkişi, çocuk velayeti değerlendiricisi, işçi
  tazminatları değerlendiricisi, dava ya da savunma
  avukatları için danışman, üçüncü bir şahısla mahkemelik
  olan mevcut ya da önceki hasta için danışman gibi çeşitli
  roller için mahkemeye çağırılarak ve aynı zamanda dava
  açılarak ya da kendisine dava açılarak, bir vasiyetnameye
  itiraz ederek ya da başka bir yasal meseleyle adli sistem
  içerisinde daha fazla görev almaya başlamışlardır.
  Psikologlar, özellikle de kendilerinden yazılı ifade vermeleri
  ya da mahkemede bulunmaları bekleniyorsa bu alanlarda
  yetkin olduklarım varsaymamalıdırlar çünkü bu durum
  psikologlar için normal eğitim sürecinin bir parçası değildir.
  Bu gibi klinik olmayan roller için eğitim, süpervizyon ya da
  danışmanlık arayışı içinde olmak psikologların yetkinlik
  sınırları içinde kaldığını garanti etmeye yardıma olacaktır.
  Psikolog taraf tutmamalı, nötr kalarak bilgi sağlamalıdır.
  Bilirkişi tarafından yapılan yetkin olmayan bir ifade,
  çocuklar için zarar verici bir velayet düzenlemesine neden
  olabilir ve velayeti alan ebeveynin ihmalkâr veya istismar
  edici olması durumunda böylesi bir beyan çocukları önemli
  bir tehlike içine atabilir. Özetle, diğer profesyoneller
  tarafından sunulan hizmet ya da kararlar üzerinde ciddi
  etkileri olabileceği için değerlendirme, adli, nöropsikolojik,
  yönetim danışmanlığı, okul ya da tedavi gibi dâhil oldukları
  her birimde, psikologların yetki sınırları içinde kalmaları,
  oldukça kritiktir.
  İnsana İlişkin Farklılıklar Konusunda Yetkinlik
  İnsana ilişkin farklılıklar konusunda yetkinlik kavramı, insan
  çeşitliliğine ilişkin tam bir farkındalığa sahip olmayı ve (a)
  insanların birçok ölçüte göre büyük oranda farklılaştığı ve
  (b) bu kişilerin yaşamlarına başarılı müdahalelerde
  bulunabilmek için sözü geçen farklılıklarla orantılı bir
  şekilde çeşitli eğitimler ya da becerilerin kazanılması
  gerekliliğinin bilgisinde olmayı içermektedir. İnsan
  davranışlarındaki zengin çeşitlilik şu şekilde
  kategorilenebilir: Yaş, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, etnik
  köken, ulusal köken, din, engellilik, sosyoekonomik düzey,
  yasalarla belirtilmiş herhangi bir kaide.
  Terapist, araştırmacı ya da bir öğretmen için kendi ön
  yargılarının ya da bağnazlıklarının ve bunların diğerlerini
  nasıl etkileyebileceğinin farkında olmak oldukça önemlidir.
  Bir kişi, azınlık grubun üyesi olan birine karşı, nesnelliğin
  kaybedilmesine, kalıp yargısallaşmaya, saldırgan bir tavra,
  adil olmayan bir tedaviye, düşmanca bir tutuma ya da
  başka bazı istenmeyen davranış veya tutumlara, yani sonuç
  olarak zarar gören bir terapiye ya da zayıf tasarlanmış bir
  araştırmaya neden olabilecek sistematik ön yargılara sahip
  olabilir. Bir kişi eğer, belirli bir kişi ya da grupla birlikte
  çalışırken iğrenme, tahammül edememe, kaygı, gücenme,
  aşırı duyarlılık, güçsüzlük gibi disforik hislerinin farkındaysa
  kendi yanlılıklarını değerlendirebilir. Psikologların ortaya
  koyduğu zayıf göz teması kurmak, üzerinde durması
  gereken konulardan kaçınmak, iğneleyici bir tavır, belirli
  fiziksel mimikler, duyarsızlık ya da kabalık, saldırganlık ya
  da karakteri dışında gibi görünen reddedici davranışlar
  sergilemek gibi olağan dışı sözel ya da sözel olmayan
  davranışlar böyle bir problemin varlığının göstergeleri
  olabilir. Yanlılığa ilişkin bu tip göstergeler, konu hakkında
  bilgi sahibi olan bir meslektaşa danışarak, fazladan eğitim
  ve kurslar alarak (ör., çalıştaylar, diğer eğitim deneyimleri),
  okuyarak ve çalışarak, kişisel olarak bir psikoterapiye
  katılarak ya da eğer yanlılıklar çözümlenemiyorsa bu
  bağlamdan tamamen çekilerek (tedavi, araştırma ya da
  eğitim) durumun çözümlenmesi gerektiğine ilişkin bir uyarı
  niteliğindedir. Şimdi çeşitliliğe ilişkin alanlar ele alınacaktır.
  Yaş
  İnsanın yaşamı boyunca kendini gösteren gelişimsel
  meseleler, psikologların gerektiği ölçüde bilgi ve becerileri
  öğrenmelerini gerektirir. Bir yenidoğanın ihtiyaçları
  kendine özgüdür ve ilk ve ikinci 6 aylık zaman dilimleri
  içerisinde büyük ölçüde değişir. Bu ihtiyaçlar, erken
  çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta da değişmeye
  devam etmektedir. Bu kişilere tanı koyan, tedavi sağlayan,
  eğitim veren ya da bu kişilerle araştırma yapan psikologlar,
  bu gelişim aşamaları hakkında ayrıntılı bilgiye sahip
  olmalıdırlar ve uygun eğitimi, süpervizyonu ya da diğer
  deneyimleri elde etmeden kendilerini bu konuda yetkin
  görmemelidirler.
  Yasal gereklilikler de ayrıca, yaşlı ya da reşit olmayan
  kişilerle ilişkilidir. Bu konu; gençler, yetişkinler, hastanede
  yatan ve ruhsal sağlık problemleri olan hastalar, yaşlı
  hastalar ya da hakları elinden alınmış herhangi bir grubun
  üyesiyle araştırma yürütme veya danışmanlık süreci
  hakkında bilgilendirilmiş onam hazırlarken özellikle önem
  taşımaktadır. Psikologlar, bu gruplarla herhangi bir
  araştırma ya da klinik bir uygulamaya başlamadan önce her
  zaman ebeveynden, yasal koruyuculardan ya da vasisinden
  bilgilendirilmiş onam almalıdır.
  Toplumsal cinsiyet
  Toplumsal cinsiyet, bir insanın doğduğu ve kendine özgü
  genetik yatkınlıklar, bilişler, algılar ve doğumdan bu yana
  ailenin ve kültürün şartlandırdığı davranış kalıplarını
  beraberinde getiren bir alt kültür olarak sayılabilir. Bir
  araştırmacı farkında olmadan, hipotezlerin oluşturulması,
  verinin toplanması (verinin toplanma biçimi ve kapsamı),
  verinin yorumlanması (sistematik olarak göz ardı edilen
  veya vurgulanan şeyler) ve tartışmanın yazılmasını (olası
  çıktılar ve tavsiyeler) içeren araştırmanın herhangi bir
  aşamasına bir yanlılığı dâhil edebilir.
  Benzer biçimde, kadın erkek eşitliğini kabul etmeyen ve
  eğitim ortamında bulunanlar, yanlılıklarını,
  değerlendirmelerde, notlarda adil olmayarak, becerilere
  ilişkin dayanaksız varsayımlarla, aşağılayıcı sözel ya da sözel
  olmayan davranışlarla ve uygunsuz, zarar verici bir tavırla
  yansıtabilirler. Dahası bu kişiler öğrencilerini, kafa
  karıştırıcı, zorlayıcı ve reddedilmesi durumunda öğrenci için
  yıkıcı sonuçları olacak çoklu rol ilişkisine davet ederek
  öğrencilerle ilişkilerini örtük ya da açık bir şekilde
  cinselleştirebilirler. Öğrencilerle, süpervizyon alan kişilerle,
  araştırma katılımcılarıyla, meslektaşlarla, psikologların
  değerlendirdiği diğer kişilerle veya diğer otoritelerle olan
  cinselleştirilmiş davranış temel olarak sömürücüdür ve APA
  Etik Kuralları’nda ağır suç olarak görülmektedir.
  Cinsel yanlılıkları olan terapistler ve örgütsel danışmanlar,
  yaptıkları ve yapmakta başarısız oldukları eylemler
  sebebiyle hastalarına ve danışanlarına zarar verirler.
  Değerlendirme, psikoterapi, yöneticiyle görüşme, insan
  ilişkileri çalışması ve diğer doğrudan hizmetler sosyal
  güçteki farklılıkların karşıt cinsiyetin sömürülmesine yol
  açabileceği birçok duruma neden olabilir (yaygın olanı,
  erkeklerin kadınları sömürmesidir).
  Cinsel yanlılıkları olan psikologlar tarafından yapılan bir
  diğer hata, geçerli olmayan resmî değerlendirmelerde ya
  da önerilerde bulunma, çahşamn işini olumsuz şekilde
  etkileme, nesnel ölçütlere dayanmayacak şekilde birini işe
  alma ya da işten atma gibi uygunsuz tavsiyelerde bulunma,
  tedavide ilerleme sağlamada ya da gerçek ruh sağlığı
  sorununa katkıda bulunmada başarısızlık ya da bir evlilik
  terapisinde çift olan kadının ya da erkeğin birinin tarafını
  tutmayı içermektedir.
  Cinsel yönelim
  Cinsel yönelimdeki çeşitliliği kabul etmek ve anlamak da
  ayrıca psikolojik eğitimin önemli bir parçasıdır. Psikoloji
  öğretiminin bir parçası olarak APA, tanıya, tedaviye, aile
  ilişkilerine, sosyal ön yargılara ve ayrımcılığa, gey olmanın
  risklerine ve zorluklarına, sağlık konularına, gey danışan ya
  da hastayla çalışan psikologların yükümlülüklerine ve diğer
  meselelere değinen 16 ilkeyi içeren Lezbiyen, Gey ve
  Biseksüel Danışanlarla Yapılan Psikoterapi İçin Rehber’i
  yayımladı (APA, 2000).
  Homoseksüellere (ya da heteroseksüellere) ilişkin korku ya
  da sistematik bir yanlılık, cinsiyete ilişkin yanlılık
  durumlarında olduğu gibi psikoloğun çalışmalarını
  bozacaktır. Bir psikoloğun kırılgan ve panik hisleri, öfke,
  kaçınmacı ve düşmanca davranış ya da homofobik
  tepkilerin diğer işaretleri gey bir hasta ya da öğrenciyle
  çalışma ilişkisini olumsuz etkileyebilir. Eğer terapist,
  danışman ya da araştırmacı gey veya lezbiyenlere karşı
  yanlılıklarının farkında olursa daha etkili başa çıkma
  becerileri sağlamak için kendi profesyonel iletişimini
  sınırlayabilir ya da süpervizyon, danışmanlık, psikoterapi ya
  da diğer rehabilite edici deneyimler alabilir.
  Irk, etnik köken, ulusal köken ve dil
  Dile dayalı araçlarla, başka kültürden bireylerin psikolojik
  değerlendirmesinin yapılması tehlikeli olabilir. Bu
  durumda, aile üyelerinde dili çevirmesini istemek yerine,
  gizlilik ve tarafsızlık gerekçeleriyle hastane ya da kurum
  tarafından sağlanan bir çevirmene başvurulmalıdır.
  Psikologlar eğer mümkünse kültüre uyumlu testler
  kullanmaya dikkat etmelidirler, aksi hâlde yetersiz normlar,
  dil yeterliliği, kültürel yanlılıklar ve danışanın ırkına, etnik
  kökenine veya kültürüne ilişkin diğer sebepler nedeniyle
  değerlendirmenin geçerliliği azaldığı zamanlarda,
  sorumluluğun kabul edilmemesi meselesi ortaya çıkacaktır.
  Din
  Değerlendiricide, öğretmende, danışmanda ya da
  terapistte yayılmış bir yanlılık söz konuysa dinsel farklılıklar
  da ayrıca nesnelliği ve yetkinliği azaltabilir. Yanlılığın
  ateistlere, Mormonlara, Yahudilere, Müslümanlara ve
  başka inanışlara sahip kişilerden hangisine yapıldığı fark
  etmeksizin, psikolog, zayıf bir şekilde araştırma yürüterek,
  standartların altında eğitim ya da süpervizyon alarak ve
  yetersiz danışmanlık ya da psikoterapi hizmeti altında
  bağnazlık riskiyle tökezleyebilir. Irak savaşında kardeşini
  kaybetmiş ve Orta Doğu ülkelerinden gelen Müslüman bir
  süpervizyon öğrencisiyle göz teması kuramayan bir terapist
  bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
  Dine dayalı yanlılıklar, bir psikolog ruhban sınıfının
  üyelerine hizmet verdiğinde özellikle önemlidir; tarafız
  olmamakla birlikte psikologlar ayrıca çalıştıkları kişilerin
  inanışlarına, değerlerine, alışkanlıklarına ve diğer
  özelliklerine aşina olmalıdırlar.
  Engellilik durumu
  Fiziksel ya da ruhsal sorunları olanlara hizmet verirken,
  öğretirken, onlarla araştırma yaparken, psikologlar her bir
  engele özgü unsurlara karşı dikkatli olmalıdır. Özel
  ihtiyaçların belirlenmesi duyusal sorunları (ör., körlük ya da
  duymaya ilişkin sorunlar), kronik ağrı ya da dejeneratif
  hastalıkları, omurilik ya da diğer önemli yaralanmaları,
  ölümcül hastalıkları ya da diğer bazı günlük işlevlere ilişkin
  sorunları kapsamaktadır. Ruhsal hastalıkların kapsamı,
  zihinsel gerilik veya yaygın gelişimsel bozuklukları (ör.,
  otizm, Asperger sendromu), şizofreni, demans ya da
  kazalar veya hastalıklardan (ör., felç, kalp krizi ya da beynin
  oksijensiz kalmasına neden olan ya da önemli kalıcı hasara
  yol açan herhangi bir olay) kaynaklanan diğer beyin
  rahatsızlıklarını içermektedir. Sağlık sorunları olan ya da
  engelli kişilerle çalışan terapist, öğretmen ve araştırmacılar
  bu kişilerin özel ihtiyaçlarına yönelebilmek için gerekli
  öğretime ve eğitime sahip olmak zorundadırlar. Bunu
  yaparak psikologlar öğrencilerinin, hastalarının,
  danışanlarının ve katılımcılarının yaptıklarından ya da
  yapamadıklarından zarar görme ihtimalini azaltır ve başarılı
  sonuç şansını artırırlar.
  Sosyoekonomik düzey
  Bazen düşük ya da yüksek sosyoekonomik düzeyden
  kişilerle çalışmak için belirli becerilerin kazanılması gerekir.
  Uygulama alanında bu durum bir öğrencinin, hastanın,
  danışanın ya da katılımcının belirli ihtiyaçları ya da
  gereksinimlerini öğrenmeyi içermektedir. Örneğin kocası
  tarafından istismara uğrayan kişi uzun dönemli bir terapiye
  başlama konusunda istekli olmayabilecektir. Benzer
  şekilde, evsiz biriyle çalışan bir terapist, öncelikle bu kişinin
  yemek, barınma, iş bulma gibi acil ihtiyaçtan konusunda
  ona yardım etme ihtiyacında olabilir ve bu tip hâlihazırda
  var olan acil konulara odaklanmasını engelleyecek olayın
  psikolojik içyüzünü anlamak için baskıda bulunmayabilir.
  Böyle bir acil durumu göz ardı etmek hastanın güvenliğini
  ya da yardım etme amacında olan terapiste bağımlılığını
  tehlikeye atmak anlamına gelecektir.
  Refah düzeyi çok yüksek danışanların tedavisinde
  psikologların karşılaştıkları sorunlar farklı eksendedir.
  Örneğin, terapist ziyareti için seansların verimliliğine
  bakmadan tüm ücreti ve fazlasını ödemeye istekli bir
  milyoner, sorunlarını çözmek ya da daha uyum sağlayıcı
  davranışlar öğrenmek yerine belki de işlevsel olarak
  haftalık “bir arkadaş satın almaktadır”. Ya da klinik
  terapistinin yenilikçi araştırmalarını desteklemeye istekli ya
  da kendi ününün halk tarafından hayırsever olarak
  tanınması karşılığında üniversite kampüsü ya da hastane
  yapımına maddi destek sağlamaya istekli zengin bir hasta
  düşünülebilir. Bu, terapist için tedavinin o kişinin ruh sağlığı
  üzerindeki etkisine bakılmaksızın tedaviyi sürdürme ve bu
  kazançlı hastayla çalışmaya devam etme yönünde bir
  rüşvet olarak görülebilir. Bu durumlarda terapist; terapist
  ve bağış toplayan kişiden oluşan bir çoklu rol ilişkisine
  girmekten kaçınmak için çatışan isteklerini ve çıkarlarım
  takibe almalıdır.
  Etik kurallar, tüm taraflar için kafa karıştırıcı olacağı ve
  sonuç olarak kolaylıkla çözülemeyecek çatışan bir bağlılığa
  neden olacağı için, nesnelliği ve yetkinliği bozacak bir çoklu
  rol ilişkisini özellikle yasaklamıştır.
  ————————————————– SONRASI İŞLENMEDİ
  Yetkinlik Standartları Eksik Olduğunda Diğerlerinin İyi
  Oluş Hallerinin Korunması
  Şu an uygulama standartları, güncel araştırmalar ve etik
  kurallardaki çalışma alanını etkileyen güncel yaklaşımları
  takip etmek,
  Psikoterapistin, OKB, Panik bozukluk vb. tedavi etme
  girişiminin olmamasına rağmen benzer hastalıklar
  konusunda danışanına yeterli bilgilendirilmiş onam
  sunması,
  Süpervizyon almak, akran görüşmeleri, Etik kurul vb
  Kaçınılmaz olduğu durumlarda öngörülen zarar riskini en
  aza indirmek (ör., bir çocuk velayeti davasında
  değerlendirmeyle ilişkili olmadığı durumlarda HIV
  durumunu bildirmemek)
  Psikologlar, birey veya grupla çalışmaya hazırlanmak için
  eğitimler, uygulamalar ya da süpervizyonları takip ederler
  ve onlardan önemli ölçüde farklılaşan kişilerle etkili olarak
  çalışabilmek için ek eğitimlere ihtiyaç duyarlar.
  Bilim, halka hizmet etmek için çok kültürlülük, cinsiyet
  meseleleri, insan çeşitliliğini yansıtan diğer önemli özellikler
  konusunda iyi eğitim almalıdırlar.
  Yetkinliğin devam etmesi ve öğrenmenin peşinde olmak,
  sürekli eğitimler gerektiren yasal düzenlemelerden
  bağımsız olarak bir kişinin kariyeri boyunca devam eden
  projesi olmalıdır çünkü psikoloji alanı evrilmeye devam
  etmektedir.
Share