KVKK – Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Anlaşılır Psikoloji tarafından; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan bu KVKK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Anlaşılır Psikoloji’nin kişisel veri uygulamalarına ve veri sahibi olarak haklarınıza yönelik sizleri aydınlatmayı hedeflemektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi ya da sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

KVKK uyarınca, Kişisel Verileriniz; yalnızca Veri Sorumlusu tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Anlaşılır Psikoloji, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Bu kapsamda, Veri Sorumlusu, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

– Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

– Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

– Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

– İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerine uygun olarak işleyecektir.


Toplanan Kişisel Veriler

Veri Sorumlusu olarak, web sitesi üzerinden üyelerimizin ve hizmet alıcılarımızın, aydınlatma yükümlülüğümüze yönelik olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek kişisel verilerini işlemekteyiz. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler yalnızca iletişim verileri (e-posta adresi, telefon numarası) ile sınırlıdır.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Amaçlar

Kişisel verileriniz, yalnızca sizinle iletişime geçebilmemiz için saklanmaktadır.


Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

ç) Veri Sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şartlarından herhangi birisine dayanarak, Veri Sorumlusu tarafından, ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Saklanması

Söz konusu veriler, özellikle hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, müşteri memnuniyeti, muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve güvenlik amaçlarıyla saklanmakta olup, bu kapsamda işlenen kişisel veriler ticari ilişkiye dayanak sözleşmenin bitiminden sonra eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Veri Sorumlusu’nun ispat vasıtası olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni dava zamanaşımı süreleri boyunca Anlaşılır Psikoloji nezdinde saklanırlar.


Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aktarılmaz.


Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler, adres bilgisi, iletişim bilgisi ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; [email protected] veya KVKK’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusu’na Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel veri uygulamalarında herhangi bir değişiklik olması halinde Aydınlatma Metni Anlaşılır Psikoloji tarafından güncellenir. Güncel Aydınlatma Metni Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


ANLAŞILIR PSİKOLOJİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
http://www.anlasilirpsikoloji.com
E-posta : [email protected]

Share